Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 28 februari 2012, nr. IENM/BSK-2012/27753, houdende instelling Externe Onderzoekscommissie Otapan
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Besluit:
Artikel 1
Er is een Externe Onderzoekscommissie Otapan, hierna te noemen: de commissie.
Artikel 2
De commissie heeft tot taak:
a) in het kader van de affaire met betrekking tot het schip de Otapan en op basis van de aan de Tweede Kamer aangegeven onderzoeksvragen te onderzoeken of binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nadere maatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat zich ongewenste verbondenheid en verwevenheid kan voordoen binnen het Ministerie, de beleids-, uitvoerings-, en toezichthoudende functies daaronder mede begrepen, waarbij de commissie de beslisrol en de rapportagelijnen aan de bewindslieden mede in ogenschouw neemt, en
b) daarover te rapporteren aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.
1.
Tot de leden van de commissie worden benoemd:
1. Drs. P. Zevenbergen, voorzitter;
2. Drs. F. Crone, lid;
3. Prof. Dr. M. Otto, lid.
2.
De leden worden benoemd tot het moment van opheffing van de commissie, bedoeld in artikel 5, eerste lid.
3.
Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een ander lid benoemen.
4.
De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris wordt na overleg met de voorzitter van de commissie aangewezen door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De secretaris is geen lid van de commissie en is voor zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de commissie.
Artikel 4
De leden ontvangen per vergadering een vergoeding op grond van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van EURO 255,24 voor de commissieleden en EURO 333,11 voor de voorzitter.
1.
Na het onderzoek en het uitbrengen van het rapport, bedoeld in artikel 2, besluit de Staatssecretaris tot opheffing van de commissie.
2.
De archiefbescheiden worden na opheffing van de commissie, of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, opgenomen in het archief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 23 november 2011.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Externe Onderzoekscommissie Otapan.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht