Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit instelling klankbordgroep Verkenningen

Uitgebreide informatie
Besluit van 4 april 2008, nr. C/2008007408, houdende de instelling van de klankbordgroep ‘Verkenningen naar de toekomst van de krijgsmacht’
De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;
Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;
Besluit:
Artikel 1
Ingesteld wordt de klankbordgroep Verkenningen naar de toekomst van de krijgsmacht (hierna te noemen: de klankbordgroep).
Artikel 2
De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:
a. de heer drs. G. Zalm, voorzitter;
b. prof. dr. M.G.W. den Boer;
c. prof. dr. K. Colijn;
d. drs. A.H.M. de Jong;
e. generaal-majoor der mariniers b.d. F.E. van Kappen;
f. prof. dr. H.P.M. Knapen;
g. luitenant-generaal b.d. M.L.M. Urlings.
Artikel 3
De klankbordgroep zal de projectorganisatie voorzien van een onafhankelijk klankbord over opzet, resultaten en presentatie van de verkenningen. De klankbordgroep kan daarover gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
Artikel 4
Het Ministerie van Defensie voorziet in de ondersteuning van de klankbordgroep.
Als ambtelijk secretaris wordt drs. R.T.M. Sent toegevoegd aan de klankbordgroep.
a.
De leden van de klankbordgroep worden bezoldigd op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 , waarbij geldt dat het een zware commissie is als bedoeld in artikel 1 van de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004.
b.
De leden ontvangen een bedrag van € 200,00 (tweehonderd euro) per vergadering.
c.
De leden hebben daarnaast recht op een vergoeding wegens reiskosten en verblijfkosten overeenkomstig het Besluit dienstreizen Defensie .
Artikel 6
De archiefbescheiden van de klankbordgroep worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Defensie.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 13 februari 2008. Het besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.
Artikel 8
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit instelling klankbordgroep Verkenningen.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 4 april 2008
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht