Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2010, nr. 2010-0000845869, tot instelling van een Landelijke Operationele Staf
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;
Besluit:
1.
Er is een Landelijke Operationele Staf.
2.
De voorzitter van de ministeriële commissie Crisisbeheersing kan, zonodig op verzoek van een andere minister, de Landelijke Operationele Staf activeren.
3.
Van de Landelijke Operationele Staf maken in ieder geval deel uit: vertegenwoordigers van politie, brandweer, Defensie en GHOR.
4.
Op verzoek van een andere minister kunnen ook vertegenwoordigers van andere operationele diensten voor zover deze diensten uitvoeringgeven aan het werkterrein waarvoor deze minister verantwoordelijk is, in het kader van een ramp of een crisis aan de Landelijke Operationele Staf deelnemen onder verantwoordelijkheid van desbetreffende minister. De ministers blijven onverminderd verantwoordelijk voor de daadwerkelijke inzet van hun operationele diensten.
Artikel 2
De Landelijke Operationele Staf heeft tot taak het leveren van operationeel advies ter zake van de beschikbaarheid van mensen en middelen ten behoeve van nationale rampenbestrijding en crisisbeheersing in het kader van openbare orde. Dit advies is mede gebaseerd op operationele uitvoerbaarheid en consequenties, en verloopt alleen via de nationale crisisbesluitvormingsstructuur.
Artikel 3
De Landelijke Operationele Staf draagt zorg voor de communicatie over en de afstemming van de in de nationale crisisbesluitvormingsstructuur, genomen besluiten richting de operationele diensten.
Artikel 4
De Landelijke Operationele Staf is een opgeschaald Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum.
Artikel 5
De Minister van Veiligheid en Justitie stelt het organisatiemodel vast voor de Landelijke Operationele Staf.
Artikel 6
Dit besluit treedt op 1 maart 2011 in werking.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 7 december 2010
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht