Let op. Deze wet is vervallen op 9 maart 2013. U leest nu de tekst die gold op 8 maart 2013.

Besluit instelling ombudsfunctie EZ

Uitgebreide informatie
Besluit instelling ombudsfunctie EZ
De Minister van Economische Zaken,
Gehoord de Departementale Ondernemingsraad, ingesteld bij het Ministerie van Economische Zaken;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt onder ministerie verstaan: Ministerie van Economische Zaken.
Artikel 2
Er is bij het ministerie een ombudsfunctie.
1.
De ombudsfunctie wordt uitgeoefend door daartoe door de secretaris-generaal aangewezen ombudsfunctionarissen.
2.
De directeur-generaal van de Statistiek en de directeur Personeel, Organisatie en Informatiemanagement doen ieder een voordracht voor een ombudsfunctionaris, voor het Centraal Bureau voor de Statistiek, respectievelijk het overige deel van het ministerie. De Departementale Ondernemingsraad wordt bij de selectie betrokken.
3.
De aanwijzing als ombudsfunctionaris geldt voor een periode van ten hoogste 3 jaar.
Artikel 4
De ombudsfunctionarissen hebben tot taak te bemiddelen en adviseren bij aangelegenheden met betrekking tot het werk of de werkomstandigheden, waaronder begrepen onheuse bejegening en pestgedrag.
Artikel 5
Iedere medewerker van het ministerie, met inbegrip van bij het ministerie werkzame stagiaires en uitzend- en andere externe krachten, kan een ombudsfunctionaris om advies vragen over de in artikel 4 bedoelde aangelegenheden. Indien gewenst kan de ombudsfunctionaris op verzoek van de betrokken medewerker een bemiddelende rol vervullen.
Artikel 6
Bij aangelegenheden waartegen op grond van een andere regeling een klacht kan worden ingediend, bezwaar kan worden aangetekend of beroep kan worden ingesteld, verwijzen de ombudsfunctionarissen, indien bemiddeling naar hun oordeel niet zinvol is, de medewerker door naar de daartoe bevoegde functionaris of instantie.
Artikel 7
De ombudsfunctionarissen betrachten in alle gevallen zorgvuldigheid met het oog op de belangen van alle betrokken personen.
Artikel 8
De ombudsfunctionarissen brengen jaarlijks gezamenlijk voor 1 maart aan de secretaris-generaal en aan de Departementale Ondernemingsraad een geanonimiseerd verslag uit over het aantal behandelde aangelegenheden, de aard daarvan, de spreiding per dienstonderdeel, de bereikte oplossingen en, in voorkomende gevallen, de strekking van de gegeven adviezen.
Artikel 9
De ombudsfunctie wordt in 2003 geƫvalueerd. Het evaluatierapport wordt aan de Departementale Ondernemingsraad verstrekt.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling ombudsfunctie EZ.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 10 november 2000
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht