Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit instelling Onafhankelijk Voorzitter Actieteam Crisisaanpak

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 2013, nr. 2013-0000082106, tot instelling van een Onafhankelijk Voorzitter Actieteam Crisisaanpak
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. Actieteam: het Actieteam Crisisaanpak van de Stichting van de Arbeid;
b. onafhankelijk voorzitter: de onafhankelijk voorzitter van het Actieteam van de Stichting van de Arbeid;
c. minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Artikel 2. Instelling Onafhankelijk Voorzitter
Er is een onafhankelijk voorzitter van het Actieteam Crisisaanpak.
Artikel 3. Doel
De onafhankelijk voorzitter draagt bij aan goede resultaten van het Actieteam, conform opdracht en taken van het Actieteam.
1.
De onafhankelijk voorzitter heeft tot taak:
a. het Actieteam voor te zitten en samen met de andere leden namens het Actieteam op te treden;
b. periodiek met de minister te overleggen;
c. in samenspraak met de minister in de media de aanpak van het Actieteam toe te lichten.
1.
Tot onafhankelijk voorzitter wordt benoemd mevrouw M.J. Oudeman tot 1 juli 2015.
2.
De onafhankelijk voorzitter kan éénmaal worden herbenoemd tot 1 januari 2016.
1.
De onafhankelijk voorzitter kan met inachtneming van dit besluit de uit te voeren werkzaamheden nader regelen met de Stichting van de Arbeid.
2.
De onafhankelijk voorzitter werkt in opdracht van het bestuur van de Stichting van de Arbeid en van de minister.
3.
In het secretariaat van het Actieteam wordt voorzien door de Stichting van de Arbeid.
1.
Aan de onafhankelijk voorzitter wordt een vaste vergoeding toegekend volgens de regels van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies respectievelijk het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies .
2.
De vergoeding wordt vastgesteld op het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een arbeidsduurfactor van 0,17.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst.
2.
Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2016.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 19 juni 2013
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Instelling Onafhankelijk Voorzitter
Artikel 3. Doel
Artikel 4. Taken
Artikel 5. Benoeming
Artikel 6. Uitvoering werkzaamheden
Artikel 7. Vergoeding
Artikel 8. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht