Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2009.

Besluit instelling Stuurgroep en commissies pilot commissies verplichte ggz

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 maart 2009, houdende instelling van de Stuurgroep pilot commissies verplichte ggz alsmede instelling van vier commissies verplichte ggz
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. Ministers: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie;
c. Wet bopz: Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen ;
d. Stuurgroep: Stuurgroep, bedoeld in artikel 2, eerste lid;
e. commissie: tijdelijke commissie verplichte geestelijke gezondheidszorg, bedoeld in artikel 9, eerste lid;
f. pilot: onderzoek naar de wijze waarop de commissies in de praktijk functioneren.
1.
Er is een Stuurgroep pilot commissies verplichte ggz.
2.
De Stuurgroep heeft tot taak:
a. de pilot voor te bereiden en te begeleiden, en
b. de Ministers te rapporteren over het functioneren van de commissies, met het oog op de vraag welke verbetering een onafhankelijke multidisciplinaire commissie zou kunnen betekenen ten opzichte van de huidige procedures op grond van de Wet bopz .
3.
De Stuurgroep rapporteert op basis van rapportages van de commissies, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder c, het verslag van de pilotcoördinator, bedoeld in artikel 12, derde lid, en de onderzoeksresultaten van een nulmeting en een eenmeting.
4.
In de rapportage weegt de Stuurgroep in ieder geval de baten en lasten van de commissie tegen elkaar af, zowel in financieel als in administratief opzicht.
5.
De Minister kan de Stuurgroep ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, algemene aanwijzingen geven.
6.
De Stuurgroep brengt uiterlijk 1 juni 2009 een voorlopig rapport uit aan de Ministers.
7.
De Stuurgroep brengt uiterlijk 31 december 2009 een eindrapport uit aan de Ministers.
1.
De leden van de Stuurgroep worden benoemd en ontslagen door de Minister.
2.
De Minister voegt aan de Stuurgroep een secretariaat toe, dat in ieder geval bestaat uit een pilotcoördinator en een secretaris. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Stuurgroep.
1.
Tot lid van de Stuurgroep worden benoemd:
a. de heer E. Gerritsen (voorzitter);
b. de heer mr. dr. R.B.M. Keurentjes;
c. de heer mr. drs. R.H. Zuijderhoudt;
d. de heer drs. J.R. van Veldhuizen;
e. de heer mr. drs. T.P. Widdershoven;
f. mevrouw mr. E. van Eykelen;
g. de heer R.C. Kips;
h. de heer A.J.K. Hondius;
i. mevrouw drs. M.W. Knuttel;
j. de heer professor J. Legemaate;
k. mevrouw mr. E. Huineman Lindt;
l. mevrouw mr. T.E. Stikker;
m. mevrouw drs. M.C.G. van der Zanden.
2.
De leden laten zich niet vervangen.
3.
Aan de leden van de Stuurgroep wordt overeenkomstig het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies een vacatiegeld toegekend van € 251,21 per vergadering.
4.
Aan de voorzitter van de Stuurgroep wordt overeenkomstig het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies een vacatiegeld toegekend van € 326,57 per vergadering.
5.
De benoemingen gelden voor het tijdvak 1 maart 2009 tot 31 december 2009.
1.
De Stuurgroep stelt haar eigen werkwijze vast.
2.
De Stuurgroep kan, indien zij dit voor de vervulling van haar taak nodig acht, inlichtingen inwinnen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie.
1.
De leden van de Stuurgroep nemen geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van hun taak bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.
2.
De leden van de Stuurgroep zorgen ervoor dat door een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de Stuurgroep, geheimhouding in acht wordt genomen ten aanzien van alle informatie die in het kader van hun taak bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.
3.
De leden van de Stuurgroep doen over de pilot geen mededelingen in het openbaar, dan met toestemming van de Minister.
Artikel 7
De Stuurgroep verstrekt aan de Ministers desgevraagd de voor de uitoefening van hun taak benodigde inlichtingen.
Artikel 8
De archiefbescheiden van de Stuurgroep worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
1.
Er is een commissie in elk van de vier arrondissementen Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
2.
Deze commissies hebben tot taak:
a. hoorzittingen te houden met:
personen waarvan het redelijke vermoeden bestaat dat zij op grond van een rechterlijke uitspraak in een psychiatrisch ziekenhuis worden opgenomen of daar reeds verblijven op grond van een rechterlijke uitspraak, en
personen uit de omgeving van de hiervoor bedoelde personen, bedoeld in artikel 3, onder b, c, e, f en g van het privacyreglement dat in de bij deze regeling behorende bijlage I is opgenomen.
b. advies op te stellen inzake een aan de commissie voorgelegde casus, ten behoeve van de rechter, de geneesheer-directeur of de behandelaar bij de uitvoering van diens taken of bevoegdheden krachtens de Wet bopz ;
c. in ieder geval maandelijks te rapporteren aan de Stuurgroep over de onder a en b bedoelde taken. Deze rapportage bevat geen gegevens die herleidbaar zijn tot individuele patiënten of personen uit hun omgeving.
3.
De commissies beperken zich tijdens de pilot tot personen die hun uitdrukkelijke toestemming voor de in het tweede lid bedoelde taak hebben gegeven en:
a. jegens wie een beslissing van de rechter tot afgifte van een machtiging op grond van de Wet bopz zal worden genomen, of redelijkerwijs kan worden verwacht dat jegens hen een dergelijke beslissing zal worden genomen; of
b. jegens wie de geneesheer-directeur een beslissing krachtens artikel 38c of artikel 49 van de Wet bopz zal nemen.
4.
De selectie van personen als bedoeld in het derde lid geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de geneesheer-directeur van de psychiatrische ziekenhuizen, bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet bopz, in het desbetreffende arrondissement.
Artikel 10
De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door de Minister.
1.
Tot lid van de commissie in het arrondissement Amsterdam worden benoemd:
M.C. Ploem (voorzitter)
J.M. Havenaar
P. de Boer
G.W. van Santen
2.
Tot lid van de commissie in het arrondissement Rotterdam worden benoemd:
I. van den Berg (voorzitter)
A. Voogt
A. Spaans
3.
Tot lid van de commissie in het arrondissement Utrecht worden benoemd:
A.P. van der Linden (voorzitter)
A.J. Trinks-Bakker
Y. Visser
M.C. Muis
E.A. Noorlander
4.
Tot lid van de commissie in het arrondissement Groningen worden benoemd:
A. Atema (voorzitter)
F. Mahler
M. F. Kap
F.C.G. van Gils
J.R. Niemandsverdriet
5.
Tot plaatsvervangend lid ten behoeve van de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde commissies worden benoemd:
P. Verkaik
E. Roelofs-de Bruin
6.
De leden van de commissie zijn naast hun taken in het kader van de pilot niet betrokken bij de betreffende patiënt.
7.
De Minister voegt aan elke commissie een ambtelijk secretaris toe, die voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig is aan de betreffende commissie.
8.
Aan de leden van de commissies wordt overeenkomstig het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies een vacatiegeld toegekend van € 251,21 per bijeenkomst.
9.
Aan de voorzitters van de commissies wordt overeenkomstig het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies een vacatiegeld toegekend van € 326,57 per vergadering.
10.
De benoemingen gelden voor het tijdvak 1 maart 2009 tot 1 december 2009.
1.
De commissies handelen conform het privacyreglement dat in de bij deze regeling behorende bijlage I is opgenomen. Voor het overige regelt iedere commissie haar eigen werkzaamheden.
2.
De commissies kunnen inlichtingen inwinnen bij de natuurlijke personen en rechtspersonen die bij of krachtens de Wet bopz zijn belast met de uitvoering van de Wet bopz .
3.
De pilotcoördinator woont bijeenkomsten van de commissies slechts bij voor zover dit noodzakelijk is om zich een oordeel te vormen over de werkwijze van de commissies en brengt van zijn bevindingen daaromtrent verslag uit aan de Stuurgroep.
1.
De leden van de commissies nemen geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van hun taak bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.
2.
De leden van de commissies zorgen ervoor dat door een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de commissies, geheimhouding in acht wordt genomen ten aanzien van alle informatie die in het kader van hun taak bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.
3.
De leden van de commissies doen over de pilot geen mededeling in het openbaar, dan met toestemming van de Minister.
Artikel 14
De archiefbescheiden van de commissies worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:
a. de artikelen 1 tot en met 8 terugwerken tot en met 1 december 2008;
b. de artikelen 9 tot en met 14 terugwerken tot en met 1 maart 2009.
2.
Dit besluit vervalt met ingang van 31 december 2009.
Artikel 16
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Stuurgroep en commissies pilot commissies verplichte ggz.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift zal worden gezonden aan de in het besluit genoemde leden.
De
Minister
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Stuurgroep
+ § 3. Commissies
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht