Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2008.

Besluit instelling taskforce management overstromingen

Uitgebreide informatie
Besluit instelling taskforce management overstromingen
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
In overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;
Overwegende dat:
– in Nederland een overstroming niet kan worden uitgesloten;
– er geen absolute veiligheid is, ondanks alle inspanningen om de waterkeringen op peil te houden en het hoogwater waar nodig en mogelijk de ruimte te geven;
– het van belang is dat de Nederlandse samenleving goed gesteld staat voor situaties waarin een overstroming dreigt of daadwerkelijk optreedt en dat dit geldt niet alleen voor bestuurders en professionals bij de overheid, maar ook voor burgers en bedrijven;
– een strategie nationale veiligheid wordt ontwikkeld (TK 2006-2007; 30821, nr. 1);
– in het kader van de veiligheidsketen in aanvulling op de schakels proactie en preventie binnen de schakels preparatie, respons en nazorg nog belangrijke tekortkomingen zijn geconstateerd;
– een verbeterimpuls binnen de bestuurlijke context noodzakelijk is.
Besluit:
Artikel 1
Er is een bestuurlijke Taskforce Management Overstromingen, hierna te noemen de Taskforce.
Artikel 2
De Taskforce heeft tot taak, aanvullend op de generieke capaciteiten die ontwikkeld zijn c.q. worden voor het borgen van nationale veiligheid:
1. Het opstellen van een verbeterprogramma voor de navolgende hoofdthema’s met betrekking tot de voorbereiding op de bestrijding van rampen ten gevolge van overstromingen:
a. het doen opstellen van realistische scenario’s;
b. het bevorderen van een overstromingsplan voor iedere regio en een landelijk plan;
c. het bevorderen van oefeningen, daaronder begrepen een nationale oefening in 2008;
d. het doen opstellen van een risicocommunicatiestrategie;
e. het nader invullen van de rol van waterbeheerders in de veiligheidsregio;
f. het doen samenstellen van een landelijk expertiseteam;
g. het doen opstellen van een crisiscommunicatiestrategie;
h. het doen opstellen van een nazorgstrategie.
2. Het stimuleren van de adequate uitvoering van het verbeterprogramma door:
a. het verwerven van overzicht in bestaande verbeterinitiatieven;
b. het identificeren en waar nodig initiëren van noodzakelijke nieuwe initiatieven en vooral daarbij de uitkomsten van het project nationale veiligheid betrekken;
c. het fungeren als stuurgroep voor verbeterpunten, zoals de nationale oefening in 2008;
d. het aanbrengen van onderlinge samenhang in uiteenlopende initiatieven;
e. het bewaken van voortgang;
f. het bevorderen van bestuurlijk draagvlak bij (regionale) overheden voor de implementatie van verbetermaatregelen;
g. het ondersteunen van (regionale) overheden en andere partijen bij de implementatie van verbetermaatregelen;
h. het geven van een beeld van noodzakelijke verankering en voortzetting van de verbeteringen in de reguliere structuren na beëindiging van de werkzaamheden.
3. Een netwerk te vormen van alle betrokkenen in de uitvoering van de rampenbeheersing bij overstromingen.
Artikel 3
De Taskforce informeert de Ministers van BZK en van V&W ten minste ieder half jaar over de voortgang van de werkzaamheden en over de stand van zaken inzake de verbetering van de voorbereiding op de bestrijding van rampen ten gevolge van overstromingen en eventuele implicaties voor nationale aspecten van het beleid.
Artikel 4
De Taskforce bestaat uit de leden
de heer J. Franssen, Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, voorzitter
mevrouw A. van Vliet-Kuiper, burgemeester van Amersfoort
de heer G.J. Doornbos, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland
de heer H.W.C.G. Keereweer, gedeputeerde in de provincie Gelderland alsmede uit de adviserende leden
de heer M.E.P. Dierikx, directeur-generaal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
de heer H.W.M. Schoof, directeur-generaal Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Op uitnodiging van de voorzitter kunnen andere personen aan de vergaderingen van de Taskforce deelnemen.
Artikel 5
De Taskforce houdt op te bestaan na afloop van de nationale oefening die in het laatste kwartaal van 2008 is gepland.
Artikel 6
De Taskforce heeft voor de uitvoering van haar taak de beschikking over:
een programmabureau bestaande uit een programmamanager (tevens bureauhoofd) en secretarissen. Het bureau draagt zorg voor de logistiek en de informatiehuishouding;
een agendacommissie ten minste bestaande uit de ambtelijke ondersteuning van de leden van de Taskforce. De commissie draagt zorg voor de strategische ondersteuning en de voorbereiding van de bijeenkomsten van de Taskforce en het beheer van financiële middelen voor het (doen) uitvoeren van werkzaamheden van het verbeterprogramma.
Artikel 7
De archiefbescheiden van de Taskforce worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op het moment bedoeld in artikel 5 of uiterlijk op 31 december 2008.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling taskforce management overstromingen.
Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht