Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2008.

Besluit instelling Taskforce stikstof/ammoniak

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 mei 2008, nr. TRCJZ/2008/1492, houdende de instelling van de Taskforce stikstof/ammoniak
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b. taskforce: Taskforce stikstof/ammoniak.
Artikel 2
Er is een Taskforce stikstof/ammoniak.
Artikel 3
De taskforce adviseert de Minister, binnen de kaders van de Europese regelgeving, over de verdere aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot Natura 2000, in samenhang met de instrumenten van de aanwijzingsbesluiten, beheerplannen en vergunningverlening. Uitgangspunt is dat het eindrapport van de taskforce oplossingsrichtingen schetst die bestuurlijk hanteerbaar en juridisch houdbaar zijn, en die werkbaar zijn voor de individuele vergunningaanvrager.
Artikel 4
De taskforce bestaat uit de volgende leden:
de heer mr. C. Trojan, voorzitter;
de heer drs. G. Beukema;
mevrouw mr. H.M.H. Bloem;
mevrouw ing. S.M.M. Borgers;
mevrouw mr. S.E. Korthuis;
de heer drs. S. Riedstra;
mevrouw ir. A.N. Wouters.
Artikel 5
De taskforce brengt voor 5 juli 2008 advies uit aan de Minister.
Artikel 6
De Minister voorziet in het secretariaat van de taskforce.
Artikel 7
De archiefbescheiden van de taskforce worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Artikel 8
Dit besluit vervalt met ingang van 1 september 2008.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit instelling Taskforce stikstof/ammoniak.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 30 mei 2008
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht