Let op. Deze wet is vervallen op 12 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 11 juli 2009.

Besluit instelling TOPA 2006

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 6 september 2006, nr. DDS 5439866, tot instelling van het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten (TOPA) Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10203, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10203, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In dit besluit wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10203, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
a. de Minister: de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;
b. TOPA: het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten;
c. Antillianengemeenten: de gemeenten Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Den Haag, Den Helder, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam,Tilburg, Vlaardingen, Vlissingen, Zoetermeer en Zwolle;
d. Bestuurlijke Arrangementen: de door de Minister op 8 juli 2005 met de Antillianengemeenten afgesloten bestuurlijke arrangementen terzake van de terugdringing van de oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren op gebied van voortijdig schoolverlaten, criminaliteit en werkloosheid.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10203, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Ingesteld wordt het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten (TOPA).
2.
TOPA wordt ingesteld voor de looptijd van de Bestuurlijke Arrangementen.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De taken van TOPA zijn:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10203, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
a. het vervullen van een brugfunctie in faciliterende, stimulerende en interveniërende zin tussen de Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap;
b. het stimuleren van de participatie van de Antilliaanse gemeenschap bij de uitvoering van de Bestuurlijke Arrangementen in de 21 Antillianengemeenten;
c. het gevraagd en ongevraagd adviseren van Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap;
d. het desgevraagd bemiddelen tussen Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap;
e. het geven van een impuls aan de contacten tussen de Antilliaanse gemeenschap, de Antillianengemeenten en de in het kader van de Bestuurlijke Arrangementen relevante uitvoeringsorganisaties;
f. het signaleren van ontwikkelingen met betrekking tot participatie van de Antilliaanse gemeenschap bij de uitvoering van de Bestuurlijke Arrangementen in de Antillianengemeenten.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10203, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
TOPA bestaat uit een voorzitter en daarnaast uit ten minste acht en ten hoogste twaalf leden.
2.
Met ingang van 6 september 2006 zijn benoemd:
Jacques Veeris (voorzitter);
Artwell Cain;
Carla Lepelaars;
Celio Bryson;
Hubert Fermina;
Inneke Stolk;
Joyce Overdijk-Francis;
Maarten van Harte;
Magda Rafael;
Maurice Fontilus;
Nadya van Putten;
Nynoshca Fecunda;
Willem Gijsen.
3.
In het geval een lid niet langer zitting wenst te nemen in TOPA, wordt de Minister hiervan op de hoogte gesteld. De Minister benoemt eventueel, na overleg met TOPA, een nieuw lid.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10203, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Het secretariaat van TOPA berust bij FORUM.
2.
TOPA wordt in haar werkzaamheden indien gewenst ook inhoudelijk bijgestaan door FORUM.
3.
TOPA kan zich zonodig doen bijstaan door derden.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10203, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
TOPA is onafhankelijk en verricht haar werkzaamheden zonder last of ruggespraak. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in TOPA.
2.
TOPA stelt, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, haar eigen werkwijze vast.
3.
Indien sprake is van een (dreigende) belangenverstrengeling met betrekking tot een bepaald onderwerp, onthoudt het desbetreffende lid van TOPA zich met betrekking tot dat onderwerp van verdere deelname of besluitvorming.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
TOPA brengt telkens voor 1 februari met betrekking tot het voorafgaande kalenderjaar aan de Minister inhoudelijk verslag uit over haar werkzaamheden.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10203, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 8
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10203, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Het Vacatiegeldenbesluit 1998 is van toepassing.
2.
TOPA wordt aangemerkt als een commissie ‘algemeen’ als bedoeld in artikel 1 van de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004.
3.
Aan de voorzitter van TOPA wordt ingevolge artikel 3 van de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004 een bedrag toegekend van 130% van het bedrag dat aan een lid van TOPA wordt toegekend.
Artikel 9
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De archiefbescheiden van TOPA worden na het staken van de activiteiten, of indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven zoveel eerder, ter beschikking gesteld aan de Minister.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10203, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 10
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 6 september 2006.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10203, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 11
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling TOPA 2006.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10203, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10203, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht