Let op. Deze wet is vervallen op 16 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 15 juli 2011.

Besluit instelling TOPA 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, van 26 juni 2009, nr. DGW/I&I 2009038941, tot instelling van het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten 2009 (Besluit instelling TOPA 2009)
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;
b. TOPA 2009: Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten 2009;
c. Antillianengemeenten: gemeenten Almere, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Den Haag, Den Helder, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Vlaardingen, Vlissingen, Zoetermeer en Zwolle.
1.
Ingesteld wordt TOPA 2009.
2.
TOPA 2009 wordt ingesteld tot en met 31 december 2009.
1.
TOPA 2009 heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de versterking van de samenwerking tussen de Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap in die gemeenten.
2.
Daartoe verricht TOPA 2009 de volgende werkzaamheden:
a. het inventariseren en categoriseren van de samenwerking tussen de Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap en de positie van de Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap bij die samenwerking;
b. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap;
c. het inventariseren van de bij de Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap levende wensen en behoeften voor ondersteuning in de periode 2010–2013;
d. het formuleren van voorstellen ten behoeve van de samenwerking tussen de Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap in de periode 2010–2013;
e. het formuleren van voorstellen ten behoeve van de ondersteuning van de Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap in de periode 2010–2013.
3.
TOPA 2009 presenteert de in het tweede lid, onder d en e, genoemde voorstellen uiterlijk 1 oktober 2009 aan de minister.
1.
TOPA 2009 bestaat uit een voorzitter en ten minste acht en ten hoogste twaalf leden.
2.
Met ingang van 1 januari 2009 zijn benoemd:
Jacques Veeris (voorzitter);
Celio Bryson;
Artwell Cain;
Nynoshka Fecunda;
Hubert Fermina;
Maurice Fontilus;
Willem Gijsen;
Maarten van Harte;
Carla Lepelaars;
Joyce Overdijk-Francis;
Nadya van Putten;
Magda Rafaël;
Inneke Stolk.
3.
Met ingang van 1 maart 2009 zijn benoemd:
Magda Rafael (voorzitter)
Nadya van Putten (plaatsvervangend voorzitter)
Hubert Fermina
Quintin Abath;
Carlos Erselina;
Maurice Fontilus;
Willem Gijsen;
Joyce Overdijk-Francis;
Inneke Stolk;
Sandra Sue;
Aleid Tiemersma.
1.
Het secretariaat van TOPA 2009 berust bij FORUM.
2.
TOPA 2009 wordt in haar werkzaamheden indien gewenst ook inhoudelijk bijgestaan door FORUM.
3.
TOPA 2009 kan zich zonodig doen bijstaan door derden.
1.
TOPA 2009 is onafhankelijk en verricht haar werkzaamheden zonder last of ruggespraak. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in TOPA 2009.
2.
TOPA 2009 stelt, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, haar werkwijze vast.
3.
Indien sprake is van een (dreigende) belangenverstrengeling met betrekking tot een bepaald onderwerp, onthoudt het desbetreffende lid van TOPA 2009 zich met betrekking tot dat onderwerp van verdere deelname of besluitvorming.
Artikel 7
TOPA 2009 brengt uiterlijk 1 maart 2010 verslag uit over haar werkzaamheden.
1.
Het Vacatiegeldenbesluit 1988 is van toepassing.
2.
TOPA 2009 wordt aangemerkt als een commissie ‘algemeen’ als bedoeld in artikel 1 van de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004.
3.
Aan de voorzitter van TOPA 2009 wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004 een bedrag toegekend van 130% van het bedrag dat aan een lid van TOPA 2009 wordt toegekend.
Artikel 9
De archiefbescheiden van TOPA 2009 worden na het staken van de activiteiten, of indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven zoveel eerder, ter beschikking gesteld aan de minister.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.
Artikel 11
Het Besluit instelling TOPA 2006 wordt ingetrokken.
Artikel 12
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling TOPA 2009.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 26 juni 2009
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht