Let op. Deze wet is vervallen op 7 oktober 2011. U leest nu de tekst die gold op 6 oktober 2011.

Besluit instelling vertrekmoratorium voor een bepaalde categorie asielzoekers Somalië

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 21 maart 2011, nr 5688465/11, tot het instellen van een vertrekmoratorium voor een bepaalde categorie van asielzoekers afkomstig uit Somalië
De Minister voor Immigratie en Asiel,
Gelet op artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;
Overwegende:
dat de President van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 7 januari 2011 een gemotiveerde voorlopige maatregel heeft getroffen (interim measure) teneinde de dreigende uitzetting van twee Somaliërs stop te zetten.
dat de President van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aangeeft dat de beslissing om de tijdelijke maatregel te treffen is ingegeven door een samenspel van argumenten: ‘[…] the President had regard to the information currently available concerning the situation in south and central Somalia and in Mogadishu in particular, as well as to the fact that the Court is currently considering in a number or [of] cases the compatibility of Article 3 of the Convention of forced returns to Mogadishu.’
dat gezien de juridische strekking en de motivering van de opgelegde voorlopige maatregel deze ook doorwerkt in overige zaken en meer algemene consequenties moeten worden getrokken uit deze maatregel, namelijk ten aanzien van alle uitzettingen naar Somalië van personen die afkomstig zijn uit Zuid- en Centraal-Somalië.
dat naar aanleiding van deze opschorting door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, voor asielzoekers uit Zuid- en Centraal-Somalië die niet in Noord-Somalië kunnen verblijven, een vertrekmoratorium wordt ingesteld voor een jaar in afwachting van verdere ontwikkelingen in internationale jurisprudentie.
Besluit:
Artikel 1
Er wordt een vertrekmoratorium ingesteld voor een jaar, voor vreemdelingen van Somalische nationaliteit die afkomstig zijn uit Zuid- en Centraal-Somalië en die niet in Noord-Somalië kunnen verblijven.
Artikel 2
De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor vreemdelingen als bedoeld in artikel 1, niet beëindigd of voor de duur van het besluit opnieuw verleend. Overeenkomstig artikel 3, derde lid, aanhef en onder h , van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005, bestaat er voor vreemdelingen die onder de werking vallen van artikel 45, vierde lid van de Vreemdelingenwet 2000 een recht op opvang.
Artikel 3
Artikel 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Somalië op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onderdeel h , i en k , van de Vreemdelingenwet.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht