Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit instellingbesluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers Libië

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 7 juli 2006, nr. 5429257/06/DVB, Directie Vreemdelingenbeleid, tot instelling van een besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Libië
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
Gelet op artikel 43, aanhef onder a, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;
Overwegende:
– dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie in Libië en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden genoemd in artikel 29 Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;
– dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium zal gelden voor een periode van zes maanden tot 1 januari 2007;
– dat in deze situatie eveneens een vertrekmoratorium zal gelden, eveneens tot 1 januari 2007.
Besluit:
Artikel 1
De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt voor vreemdelingen afkomstig uit Libië, die een aanvraag hebben ingediend tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met één jaar.
Artikel 2
De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor de vreemdelingen afkomstig uit Libië niet beëindigd.
Artikel 3
In afwijking van artikel 4, tweede lid, onder b, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (RVA 2005), geeft de indiening van een tweede of volgende asielaanvraag door de categorie van asielzoekers als bedoeld in artikel 1 recht op opvang.
Artikel 4
De artikelen 1, 2 en 3 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Libië op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30 dan wel artikel 31, tweede lid, onder h, i en k, van de Vreemdelingenwet 2000 en het beleid hieromtrent zoals neergelegd in C1/6.4 van de Vreemdelingencirculaire 2000.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2007.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht