Besluit internationale taken Sociale Verzekeringsbank
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit:
Artikel 1
De Sociale verzekeringsbank heeft tot taak:
a. het verstrekken van verklaringen inzake de toepasselijke wetgeving op grond van de Verordeningen inzake sociale zekerheid van de Europese Gemeenschap en verdragen totstand- gekomen tussen Nederland en een of meer andere Staten in de telkens van toepassing zijnde versie,
b. het in overleg met de bevoegde buitenlandse instanties afsluiten van overeenkomsten betreffende de toepasselijke wetgeving in bijzondere gevallen op grond van de onder a. bedoelde verordeningen en verdragen,
c. het geven van voorlichting in verband met deze taken.
1.
Voor zover het gaat om een bevoegdheid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wordt aan het bestuur van de Sociale verzekeringsbank mandaat verleend met betrekking tot het nemen van besluiten en het vaststellen en ondertekenen van stukken met betrekking tot :
a. de verklaringen bedoeld in artikel 1, onder a;
b. overeenkomsten bedoeld in artikel 1, onder b.
2.
Het bestuur van de Sociale verzekeringsbank is bevoegd ondermandaat te verlenen aan één of meer onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen.
Artikel 3
Dit besluit laat onverlet de taken en bevoegdheden van het Bureau voor Belgische Zaken en het Bureau voor Duitse Zaken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1995.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
’s-Gravenhage, 4 oktober 1995
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken