Besluit inzake aanwijzing cursus proefdierkunde
De Staatssecretaris van Economische Zaken;
Procesverloop
Het Swammerdam Institute for Life Sciences heeft bij brief van 18 juli 2013 een verzoek ingediend tot aanwijzing van de door dit instituut in het verzoek voorgestelde cursus als cursus proefdierkunde als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Dierproevenbesluit. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken heeft het Swammerdam Institute bij email van 2 september 2013 aangepaste documenten ingediend.
Bij brief van 19 september 2013 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken de hoogleraar Proefdierkunde aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht gevraagd met betrekking tot het onderhavige verzoek een advies uit te brengen. De hoogleraar Proefdierkunde heeft bij brief van 20 september 2013 advies uitgebracht.Overwegingen
In artikel 9 van de Wet op de Dierproeven (hierna: de wet) is het verboden een dierproef te verrichten indien de wijze van uitvoering van de proef niet is bepaald door een persoon die voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur met het oog op de deskundigheid te stellen eisen.
Artikel 2 van het Dierproevenbesluit (hierna: het besluit) bepaalt in het eerste lid dat de wijze van uitvoering van een dierproef dient te zijn bepaald door een persoon die in een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte een doctoraal examen met goed gevolg heeft afgelegd in een biologische, biomedische of zoötechnische studierichting met ten minste 500 studiebelastingsuren (sbu's) biologische basisvakken. Hiervan dienen de vakken anatomie/zoölogie en dierfysiologie ieder ten minste 200 sbu's te omvatten. In het tweede lid wordt bepaald dat deze persoon bovendien een door Onze Minister aan te wijzen cursus proefdierkunde dient te hebben gevolgd en met goed gevolg te hebben afgesloten.
In de nota van toelichting bij het besluit (Staatsblad 1985, 336) worden de onderwerpen genoemd die in de op grond van artikel 2, tweede lid, van het besluit door de Minister aan te wijzen cursus aan bod dienen te komen. Deze onderwerpen zijn opgenomen in de Eindtermen voor de cursus proefdierkunde.
In de nota van toelichting bij het besluit wordt beschreven dat alvorens een cursus wordt aangewezen als cursus proefdierkunde als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit, de hoogleraar Proefdierkunde aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht wordt gevraagd te adviseren over het voorgestelde programma.
De aanbieders van op grond van artikel 2, tweede lid, van het besluit aangewezen cursussen proefdierkunde zijn verenigd in een landelijk coördinatorenoverleg. Volgens een afspraak tussen cursuscoördinatoren, adviseur en de landelijke coördinator (de hoogleraar Proefdierkunde aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht) en de toezichthouder namens de Minister, de NVWA, wordt met het bewijs voor het met goed gevolg hebben afgesloten van de cursus proefdierkunde tevens bewijs verkregen voor het beschikken over de in artikel 2, eerste lid, van het besluit vereiste vooropleiding. Het certificaat wordt ondertekend door de lokale cursuscoördinator en de landelijke coördinator, die controleren of aan de wettelijke vereisten ten aanzien van de vooropleiding is voldaan. Het certificaat vermeldt dientengevolge dat aan alle opleidingsvereisten in artikel 9 van de wet is voldaan.
Het Swammerdam Institute for Life Sciences is (nog) niet aangesloten bij het landelijk coördinatorenoverleg. Bij het met goed gevolg afsluiten van de aldaar aangeboden cursus proefdierkunde kan in het certificaat dan ook alleen worden gesteld dat hiermee is voldaan aan de vereisten in artikel 2, tweede lid, van het besluit.Advies
In het advies oordeelt de hoogleraar Proefdierkunde dat de cursus voldoet aan de vereisten om aangewezen te worden als cursus proefdierkunde als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit.
De hoogleraar Proefdierkunde adviseert het Swammerdam Institute for Life Sciences zich aan te sluiten bij de landelijke coördinatie van proefdierkundecursussen aangezien mede middels deze coördinatie momenteel de kwaliteitscontrole van de cursussen, de coördinatie van het tentamen en de controle op de vooropleidingseisen in artikel 2, eerste lid, van het besluit plaatsvindt.
In het advies wordt er op gewezen dat, gelet op het feit dat het Swammerdam Institute of Life Sciences niet deelneemt aan de landelijke coördinatie van proefdierkundecursussen, het certificaat of de bevestiging over het succesvol afronden van de door het Swammerdam Institute of Life Sciences aangeboden cursus niet kan stellen dat aan de vooropleidingsvereisten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het besluit is voldaan.
Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Dierproevenbesluit;
Besluit
Artikel 1
De cursus proefdierkunde van het Swammerdam Institute for Life Sciences, zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit, wordt aangewezen als cursus proefdierkunde als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Dierproevenbesluit.
Artikel 2
Het bewijs van het met goed gevolg hebben afgesloten van de cursus kan alleen dan vermelden dat aan alle vereisten in artikel 9 van de wet is voldaan indien aangesloten wordt bij het landelijk coördinatorenoverleg en door de landelijke coördinator is vastgesteld dat aan de wettelijke vereisten ten aanzien van de vooropleiding is voldaan.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing ervan in de Staatscourant.
Artikel 4
Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De
Staatssecretaris
directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht