Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 januari inzake volginnovatie 2015 III
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op de incidentele subsidieverlening op basis van artikel 2, tweede lid en artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, voor zover betrekking hebbend op innovatiegelden;
Gelet op de artikelen 3.5.17, 3.9.2, 4.2.16, 4.2.37, 4.2.65, 4.2.72, 4.2.86, 4.2.107 en 4.2.113 van de Regeling nationale EZ-subsidies;
Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015:
Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;
Besluit:
1.
Op grond van het vorenstaande worden van alle verleende innovatiegelden in het kader van de uitvoering van bovengenoemde regelingen, de gegevens gepubliceerd met betrekking tot:
In alle gevallen:
Aanvrager/ penvoerder;
Postcode van aanvrager/ penvoerder;
Verleend bedrag in euro’s;
Jaar van verlening;
Programma of regeling (beleidsinstrument op de Rijksbegroting);
Voor zover door de aanvrager reeds toestemming is verleend:
Projecttitel;
Projectomschrijving;
Medeaanvragers/ Partner(s);
Projectvideo;
Projectdocumentatie;
De gegevens worden niet eerder dan drie weken na de bekendmaking van dit besluit gepubliceerd op website www.volginnovatie.nl en op de website www.rvo.nl. Wanneer binnen die drie weken een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend tot schorsing van het besluit tot openbaarmaking, vindt verstrekking in elk geval niet eerder plaats dan na de rechterlijke uitspraak op genoemd verzoek.
2.
De gegevens, bedoeld in het eerste lid, hebben uitsluitend betrekking op rechtspersonen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 4 januari 2016
De
Minister
hoofddirecteur Interne Organisatie en Uitvoering
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht