Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984

Uitgebreide informatie
1.
Tot de opleiding worden uitsluitend toegelaten zij die:
a. tenminste de leeftijd van 17 jaar en 11 maanden hebben bereikt bij aanvang van de opleiding;
b. een voor de uitoefening van het beroep goede gezondheid genieten volgens de maatstaven van de erkende keuring die in de c.a.o. voor personeel kruiswerk beschreven staat;
c. in het bezit zijn van een of meer diploma's, voorkomende op de als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde lijst;
2.
De minister kan ontheffing verlenen van de in het eerste lid, onder c, gestelde eis:
a. op grond van leeftijd;
b. op grond van een in het buitenland behaald diploma.
1.
De opleiding tot kraamverzorgster is gericht op het aanleren van vaardigheden welke benodigd zijn voor het vóór, tijdens en na de fysiologische bevalling verzorgen van kraamvrouw en pasgeborene en voor het assisteren van de verloskundige of arts tijdens de fysiologische bevalling alsmede voor het waarnemen van de huishouding gedurende het kraambed. De opleiding is mede gericht op het kunnen geven van voorlichting en instructie.
2.
De opleiding heeft een totale duur van ten minste 16 maanden, verdeeld in een internaatsperiode en een praktijkleerperiode.
3.
De opleiding vangt aan met een periode van ten minste 16 en ten hoogste 18 weken in internaatsverband, waaronder een stage van ten minste 5 dagen in een kraamcentrum.
4.
Hierna volgt een praktijkperiode van ten minste één jaar bij een kraamcentrum, onderbroken door 2 weken van elk 5 dagen aaneengesloten in het internaat.
5.
Ten hoogste 8 weken van de praktijkperiode kunnen in een inrichting worden doorgebracht.
6.
De verantwoordelijkheid voor de internaatsopleiding ligt bij de directrice van het opleidingsinternaat; de verantwoordelijkheid voor de praktijkperiode in het kraamcentrum ligt bij de leidster-docente van het centrum. De praktijkperiode in een inrichting vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het verpleegkundig hoofd van de verloskundige afdeling.
1.
Een leerling mag slechts éénmaal overgaan naar een ander internaat of een ander kraamcentrum.
2.
De internaatsperiode mag niet meer dan 10 cursusdagen worden onderbroken.
3.
De praktijkperiode mag niet meer dan 30 werkdagen worden onderbroken.
4.
De hoofdinspecteur kan van het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid eenmaal ontheffing verlenen. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.
Artikel 5
De opleiding in het internaat vangt ten minste tweemaal per jaar aan.
Artikel 6
Eenmaal per jaar, uiterlijk 15 september, worden aan de minister overgelegd:-
een exemplaar van het jaaroverzicht van de aktiviteiten van het internaat in het komende kalenderjaar;-
een lessentabel;-
een docentenlijst;-
een begroting;
volgens een door de minister vastgesteld model.
1.
Tenminste 1 maand vóór de aanvang van iedere opleiding dient de directrice van het internaat bij de hoofdinspecteur in tweevoud de volgende gegevens in:
a. een nominatieve opgave der leerlingen, onder vermelding van hun geboortedatum en plaats en van de datum van de aanvang van de opleiding;
b. uittreksels uit het geboorteregister;
c. een overzicht van de genoten vooropleiding.
2.
Een week na afloop van de internaatsperiode zendt de directrice een opgave aan de hoofdinspecteur betreffende het aantal leerlingen dat wel en dat niet is toegelaten tot de praktijkperiode.
Inhoudsopgave
+ § I. Algemene bepaling
- § II. Opleiding
+ § III. De inhoud van de opleiding
+ § IV. Beoordeling tijdens en aan het einde van de internaatsperiode
+ § V. De praktijkperiode in het kraamcentrum en de inrichting
+ § VI. Toetsen en waarderingsgesprekken tijdens de praktijkperiode
+ § VII. Het eindexamen
+ § VIII. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht