Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding

Uitgebreide informatie
Artikel 32
Een beheersplan als bedoeld in artikel 5 van de wet voldoet ten minste aan de in deze paragraaf opgenomen criteria.
1.
Het beheersplan bevat een beschrijving van de wijze waarop het door het bestuur van de regionale brandweer in overeenstemming met het regionale college en het bestuur van de GHOR-regio is vastgesteld.
2.
Het beheersplan bevat een beschrijving van de wijze waarop de actualiteit daarvan is gewaarborgd. Voor zover een aanpassing van het beheersplan mede is gebaseerd op conclusies of aanbevelingen uit een bestuurlijke rapportage, een algemene periodieke doorlichting, een onderzoek naar een ramp of zwaar ongeval, of gewijzigde risico's in de regio wordt dit in het beheersplan beschreven.
3.
In het beheersplan is vermeld op welke wijze het is afgestemd met de beheersplannen van andere brandweerregio's in de provincie en de beheersplannen in aangrenzende provincies. Aangegeven is met welke beheersplannen afstemming heeft plaatsgevonden.
Artikel 34
Het beheersplan bevat een beschrijving op hoofdlijnen van het beleid ten aanzien van de multidisciplinaire voorbereiding van de rampenbestrijding en ten aanzien van de waarborging van de benodigde capaciteit en kwaliteit van de organisatie van de rampenbestrijding.
1.
Het beheersplan bevat een analyse van de risico-inventarisaties, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de wet, van de op het grondgebied van de brandweerregio gelegen gemeenten. Het beheersplan bevat in dat verband een beschrijving van de rampen en zware ongevallen die de regio bedreigen en de gevolgen daarvan.
2.
Het beheersplan bevat een beschrijving van de wijze waarop bij de analyse, bedoeld in het eerste lid, rekening is gehouden met risico's uit één of meer aangrenzende regio's of staten, waarvan de gevolgen zich kunnen uitstrekken over de betrokken regio.
3.
Het beheersplan bevat een beschrijving in algemene termen van het niveau van het multidisciplinaire hulpaanbod dat nodig is op grond van de in het eerste lid bedoelde analyse, het multidisciplinaire hulpaanbod dat wordt nagestreefd en de wijze en de gronden waarop dat na te streven hulpaanbod is bepaald.
1.
Het beheersplan bevat in termen van bestuurlijke en operationele prestaties voor iedere in artikel 5, tweede lid, onder b en d, van de wet genoemde instantie een beschrijving van het voor de bestrijding van de rampen en zware ongevallen, bedoeld in artikel 35, na te streven en beschikbare hulpaanbod.
2.
Het beheersplan bevat voor iedere in artikel 5, tweede lid, onder b en d, van de wet genoemde instantie een beschrijving van de maatregelen die worden genomen in termen van materieel, opleiding en oefening, capaciteit en middelen, om het na te streven hulpaanbod te realiseren of in stand te houden. De te nemen maatregelen worden voor ieder jaar en voor iedere instantie afzonderlijk beschreven.
3.
Het beheersplan bevat een beschrijving van de wijze waarop de voor iedere instantie te nemen maatregelen, bedoeld in het tweede lid, op elkaar zijn afgestemd.
4.
Het beheersplan bevat een beschrijving van de afspraken die zijn gemaakt met omliggende regio's en andere organisaties over de bijstandsverlening in geval van een ramp of zwaar ongeval.
1.
Het beheersplan bevat een beschrijving in algemene termen van de activiteiten in het kader van het voorkomen en beperken van risico's.
2.
Het beheersplan bevat voor iedere in artikel 5, tweede lid, onder b en d, van de wet genoemde instantie een beschrijving van de na te streven en de beschikbare inzet in het kader van het voorkomen en beperken van risico's alsmede de daarbij behorende capaciteit, middelen en vaardigheden. De beschrijving bevat de maatregelen om de na te streven inzet te realiseren of in stand te houden.
3.
De te nemen maatregelen worden voor ieder jaar en voor iedere instantie afzonderlijk beschreven.
Artikel 38
Het beheersplan bevat een beschrijving van het op het niveau van het na te streven hulpaanbod, bedoeld in artikel 35, afgestemde opleidingsprogramma en oefenprogramma en de maatregelen gericht op de realisering of de instandhouding daarvan. De te nemen maatregelen worden voor ieder jaar afzonderlijk beschreven.
Artikel 39
Het beheersplan bevat een financiële onderbouwing van de uit het beheersplan voortvloeiende maatregelen en activiteiten.
Artikel 40
De in het beheersplan opgenomen verzendlijst bevat ten minste de in het overzicht in artikel 5, zesde lid, van de wet, opgenomen instanties.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Toetsingscriteria rampenplannen
+ § 3. Toetsingscriteria rampbestrijdingsplannen
+ § 3.1. Bijzondere rampbestrijdingsplannen
- § 4. Toetsingscriteria beheersplannen
+ § 5. Inhoud organisatieplannen
+ § 6. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht