Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit Landelijk Expertisecentrum Diversiteit 2010-2014

Uitgebreide informatie
Besluit Landelijk Expertisecentrum Diversiteit 2010–2014
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 3, derde lid van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a) LECD: Landelijk Expertisecentrum Diversiteit;
b) RKC: Raad van Korpschefs;
c) minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
d) BZK: het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Artikel 2
Er is een LECD dat bestaat tot 1 januari 2015.
Artikel 3
Het LECD maakt deel uit van het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, Politieonderwijs- en kenniscentrum, hierna aan te duiden als Politieacademie.
1.
Het LECD heeft tot taak:
a. Het ten behoeve van de aanpak van discriminatie, diversiteit en multicultureel vakmanschap bieden van advies en ondersteuning aan de regiokorpsen, het Korps landelijke politiediensten, de Politieacademie, de voorziening tot samenwerking Politie Nederland en BZK;
b. Het binnen en buiten de politie verzamelen en verspreiden van actuele informatie, kennis en relevante ervaringen over discriminatie, diversiteitmanagement en multicultureel vakmanschap ten behoeve van de organisaties bedoeld onder a;
c. Het ontwikkelen van instrumenten ter bevordering van diversiteitsmanagement bij de politie;
d. Het monitoren van discriminatie, diversiteit en multicultureel vakmanschap in de regiokorpsen, het Korps landelijke politiediensten, de Politieacademie en de voorziening tot samenwerking Politie Nederland op basis van een referentiekader;
2.
Het LECD kan zich bij de uitoefening van haar taken laten bijstaan door derden;
3.
Bij de uitvoering van haar taak pleegt het LECD overleg met het Lectoraat Multicultureel Vakmanschap van de Politieacademie en aanverwante door BZK vastgestelde diversiteitprogramma’s;
4.
Door tussenkomst van de minister kunnen, in aanvulling op de in het eerste lid genoemde taken, specifieke taken worden opgedragen, mits deze samenhangen met de in het eerste lid bedoelde taken.
1.
Het LECD staat onder leiding van een directeur;
2.
Het college van bestuur van de Politieacademie benoemt, schorst en ontslaat de directeur van het LECD na advies van de Politiediversiteitsraad, zoals bedoeld in artikel 6 en 7;
3.
De directeur van het LECD rapporteert gevraagd en ongevraagd over de werkzaamheden van het LECD aan het college van bestuur van de Politieacademie.
1.
Er is een Politiediversiteitsraad die tot taak heeft om zorg te dragen voor de verbinding tussen de activiteiten van het LECD en de activiteiten en ontwikkelingen met betrekking tot diversiteit binnen de regionale politiekorpsen, het Korps landelijke politiediensten, de voorziening tot samenwerking Politie Nederland en BZK.
2.
De Politiediversiteitsraad adviseert het college van bestuur van de Politieacademie en de directeur van het LECD over de uitvoering van de activiteiten uit het meerjarig beleidsplan en het jaarplan van het LECD, alsmede de verbinding als bedoeld in lid 1.
1.
De Politiediversiteitsraad kent de volgende samenstelling:
de portefeuillehouder diversiteit uit de RKC, welke tevens fungeert als voorzitter;
één of meerdere andere leden uit de RKC;
één of meerdere leden uit het Korpsbeheerdersberaad;
de directeur Politie en Veiligheidsregio’s van BZK;
externe leden, waaronder een vertegenwoordiger vanuit het COC (Cultuur- en OntspanningsCentrum, belangenbehartiger homoseksuelen) en de wetenschap;
2.
De minister voorziet, in overleg met de Politiediversiteitsraad, in de tussentijdse vervanging van de voorzitter en de leden die worden benoemd tot 1 januari 2015.
1.
De directeur van het LECD, zoals bedoeld in artikel 5, treedt op als secretaris van de Politiediversiteitsraad.
2.
De secretaris is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de besluitvorming van de Politiediversiteitsraad.
3.
De secretaris is aanwezig tijdens de vergaderingen van de Politiediversiteitsraad, draagt zorg voor de verslaglegging en dient de Politiediversiteitsraad gevraagd en ongevraagd van advies.
1.
Op de leden van de Politiediversiteitsraad, met uitzondering van de korpschefs en de directeur Politie en Veiligheidsregio’s van BZK, is het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van toepassing.
2.
De vergoedingen, bedoeld in het vorige lid worden verstrekt door het LECD en komen ten laste van het budget, zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid.
1.
De directeur van het LECD stelt het meerjarig LECD beleidsplan, de meerjarenbegroting, het LECD-jaarplan, de begroting, het LECD-jaarverslag en de jaarrekening op.
2.
Het college van bestuur van de Politieacademie stelt het meerjarig LECD-beleidsplan, de meerjaren begroting, het LECD-jaarplan, de begroting, het LECD jaarverslag en de jaarrekening vast.
3.
Over de stukken genoemd in het tweede lid van artikel 6 wordt advies gevraagd aan de Politiediversiteitsraad door het college van bestuur van de Politieacademie.
1.
De minister verstrekt jaarlijks een bijdrage aan de Politieacademie ten behoeve van de activiteiten van het LECD.
2.
De Politieacademie neemt de ontvangst en de besteding van de bijdragen ten behoeve van het LECD op herkenbare wijze via geoormerkt budget op in de begroting en de jaarrekening van de Politieacademie.
Artikel 12
De minister draagt zorg voor een evaluatie van de werkzaamheden van het LECD eind 2013. De resultaten daarvan zijn in het eerste kwartaal van 2014 beschikbaar en dienen de adequate overdracht en borging van taken van het LECD.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
2.
Dit besluit vervalt op 1 januari 2015.
Artikel 14
Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit Landelijk Expertisecentrum Diversiteit 2010–2014’.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 12 maart 2010
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht