Let op. Deze wet is vervallen op 6 februari 2009. U leest nu de tekst die gold op 5 februari 2009.

Besluit Landelijke Commissie Psychosociale Nazorg bij Rampen

Uitgebreide informatie
Besluit Landelijke Commissie Psychosociale Nazorg bij Rampen
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister:
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. de commissie:
de commissie, genoemd in artikel 2.
1.
Er is een Landelijke Commissie Psychosociale Nazorg bij Rampen.
2.
De commissie heeft tot taak aanbevelingen te doen over en een omschrijving te geven van de structuur en taken van een kenniscentrum ten behoeve van de psychosociale nazorg bij rampen. De commissie ontwikkelt hiertoe de volgende activiteiten:
a. het integreren van de kennis, inzicht en informatie van de geraadpleegde organisaties en personen en het analyseren en verwerken van relevante literatuur en documenten tot een rapport, zoals genoemd in artikel 4, vijfde lid;
b. het samenstellen van een lijst van organisaties en personen die geraadpleegd worden over hun visie betreffende de functie, taken en structuur van een toekomstig kenniscentrum psychosociale nazorg bij rampen;
c. aangeven op welke wijze een kenniscentrum op korte termijn kan worden opgezet;
d. het begeleiden van de eerste fase van de implementatie van het landelijk kenniscentrum voor psychosociale nazorg bij rampen.
1.
Tot lid van de commissie worden benoemd:
a. mevr. drs. J. Lanphen, arts, tevens voorzitter;
b. mevr. drs. P.G.H. Aarts, tevens secretaris;
c. dhr. prof. dr. B.P.R. Gersons;
d. dhr. prof.dr. R.J. Kleber;
e. mw. I. Klijn, psychiater;
f. dhr. M. de Ruiter;
g. dhr. Unck, psychiater;
h. mevr. A. van der Wurff.
2.
Tot waarnemers in de commissie worden benoemd:
a. mw. dr. R.R.R. Huijsman-Rubingh, arts, namens het ministerie van VWS;
b. dhr. J. Lucieer, psychiater, namens de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
1.
De commissie stelt binnen twee weken na installatie haar eigen werkwijze vast in de vorm van een plan van aanpak.
2.
Het secretariaat van de commissie zal worden gevoerd door de organisatie Aarts Psychotrauma (onderzoek, advies en training).
3.
De commissie schakelt waar nodig deskundigen in en kan zich doen bijstaan door andere personen en (onderzoeks-) organisaties voor zover dat voor de vervulling van haar taak noodzakelijk is. De commissie raadpleegt in ieder geval organisaties en personen die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij een ramp.
4.
De commissie is bevoegd om zich voor het verkrijgen van informatie te wenden tot overheidsdiensten en instellingen en groeperingen buiten de overheid.
5.
De commissie brengt uiterlijk mei 2001 een rapport uit van haar bevindingen bestaande uit twee delen. Het ene deel bevat een gefaseerde voor implementatie geschikte, uitgewerkte opzet voor een landelijk kenniscentrum voor psychosociale nazorg bij rampen. Het andere deel bevat een set concrete aanbevelingen over de wijze waarop een landelijk kenniscentrum voor psychosociale nazorg opgezet kan worden.
Artikel 5
Het beheer van de bescheiden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie naar het archief van dit ministerie overgebracht.
1.
Aan de leden van de commissie wordt een vacatiegeld toegekend van € 102,10 per vergadering.
2.
De leden van de commissie hebben recht op vergoeding van de reiskosten die gemaakt worden voor het bijwonen van vergaderingen, overeenkomstig het Reisbesluit Binnenland .
1.
Dit Besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit Besluit vervalt 8 maanden nadat de commissie haar rapport heeft uitgebracht.
Artikel 8
Dit Besluit wordt aangehaald als: Besluit Landelijke Commissie Psychosociale Nazorg bij Rampen.
Deze regeling zal (met toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht