Let op. Deze wet is vervallen op 31 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 maart 2010.

Besluit machtiging ambtenaren horen belanghebbenden onteigeningswet

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 mei 2008, nr. DJZ 2008044303DJZ 2008, houdende machtiging van ambtenaren, belast met het horen van belanghebbenden ingevolge Titel IV van de onteigeningswet (Besluit machtiging ambtenaren horen belanghebbenden onteigeningswet)
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 86, tweede lid, en artikel 87, vierde lid, van de onteigeningswet;
Besluit:
Artikel 1
De onderzoekers onteigeningen, werkzaam bij de directie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de door de directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken aangewezen senior juristen onteigeningen, zijn gemachtigd tot het horen van:
a. degenen die op grond van artikel 84, derde lid, of artikel 85, eerste lid, van de onteigeningswet schriftelijk bij de Kroon bedenkingen naar voren hebben gebracht tegen een raadsbesluit tot onteigening, of andere belanghebbenden als bedoeld in artikel 86, tweede lid, laatste volzin, van de onteigeningswet;
b. degenen die op grond van artikel 87, derde of vierde lid, van de onteigeningswet een mondelinge of schriftelijke zienswijze over een ontwerp onteigeningsbesluit bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onderscheidenlijk de Kroon naar voren wensen te brengen of hebben gebracht, of andere belanghebbenden als bedoeld in artikel 87, vierde lid, laatste volzin, van de onteigeningswet.
Artikel 2
Het Besluit aanwijzing ambtenaren horen belanghebbenden onteigeningswet 2006 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het zal worden geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit machtiging ambtenaren horen belanghebbenden onteigeningswet.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 20 mei 2008
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht