Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2009, nr. BV/P&O/2009/24868, tot machtiging van de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder de manager: de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch, ressorterend onder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
1.
Aan de manager wordt inzake personeelsaangelegenheden machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het ondertekenen van stukken in het kader van bezwaarprocedures, het ondertekenen van verweerschriften in bezwaar- en beroepsprocedures, het instellen van bezwaar bij uitvoeringsorganisaties, het instellen van beroep en hoger beroep bij rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep, het vertegenwoordigen van de minister ter zitting, het verdagen van de beslistermijn in bezwaarzaken als bedoeld in artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht alsmede het doen van mededelingen als bedoeld in artikel 4:14, eerste lid, artikel 4:15, derde en vierde lid, en artikel 7:10, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
2.
Aan de manager wordt machtiging verleend om bij de behandeling van een geschil inzake personeelsaangelegenheden één of meer andere personen als medegemachtigde te introduceren.
3.
Het instellen van bezwaar, beroep en hoger beroep geschiedt uitsluitend na een daartoe strekkende opdracht.
4.
De manager kan voor aangelegenheden als bedoeld in het eerste en tweede lid machtiging verlenen aan medewerkers van zijn dienst.
Artikel 3
De uit dit besluit voor de manager voortvloeiende bevoegdheden worden in geval van afwezigheid uitgeoefend door de daartoe aangewezen plaatsvervanger.
Artikel 4
Het krachtens machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie).
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 2 november 2009
De
Minister
de secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht