Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 december 2009, nr. 2009065368, tot machtiging van de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
minister: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
de manager: de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch, ressorterend onder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
1.
Aan de manager wordt inzake personeelsaangelegenheden machtiging verleend voor:
het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het ondertekenen van stukken in het kader van bezwaarprocedures,
het ondertekenen van verweerschriften in bezwaar- en beroepsprocedures,
het instellen van bezwaar bij uitvoeringsorganisaties, het instellen van beroep en hoger beroep bij rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep,
het vertegenwoordigen van de minister ter zitting,
het verdagen van de beslistermijn in bezwaarzaken als bedoeld in artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, en
2.
Aan de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch wordt machtiging verleend om bij de behandeling van een geschil inzake personeelsaangelegenheden één of meer andere personen als medegemachtigde te introduceren.
3.
Het instellen van bezwaar, beroep en hoger beroep geschiedt uitsluitend na een daartoe strekkende opdracht.
4.
De manager kan voor aangelegenheden als bedoeld in het eerste en tweede lid machtiging verlenen aan medewerkers van zijn dienst.
5.
Voor de toepassing van artikel 4 van de Wet openbaarheid van bestuur worden documenten die berusten bij Expertisecentrum arbeidsjuridisch geacht te berusten bij het ministerie. De manager heeft geen machtiging namens de minister verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur zonder tussenkomst van of namens de minister af te handelen.
Artikel 3
De uit dit besluit voor de manager voortvloeiende bevoegdheden worden in geval van afwezigheid uitgeoefend door de daartoe aangewezen plaatsvervanger.
Artikel 4
Het krachtens machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 5
Het besluit van 22 februari 2007, kenmerk VAED 2007013125, tot machtiging taakveldmanager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 8 december 2009
De
Minister
plaatsvervangend Secretaris-Generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht