Besluit van de Minister van Financiën van 9 december 2015, FIN 2015/1498 M, directie Financieringen, betreffende het verlenen van een machtiging aan de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (Besluit machtiging NLFI in verband met het uitvoeren van de verkoopstrategie van Propertize B.V.)
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 3, tweede lid, onder b, ten tweede van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
de aandelen: de door NLFI ten titel van beheer gehouden aandelen in Propertize B.V.;
Propertize: Propertize B.V.;
Kamerbrief: brief van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer van 16 oktober 2015 met kenmerk FIN/2015/1198 U;
NLFI: stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen;
Minister: Minister van Financiën;
Wet NLFI: Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen .
Artikel 2. Machtiging
Aan NLFI wordt een machtiging verleend om namens de Staat:
a. de strategie tot verkoop van de aandelen uit te voeren zoals beschreven in de Kamerbrief, en;
b. de daarmee samenhangende werkzaamheden te verrichten als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder b, ten tweede van de Wet NLFI.
Artikel 3. Principiële en zwaarwegende beslissingen
Voor zover NLFI bij de uitvoering van artikel 2 van dit besluit principiële of zwaarwegende beslissingen neemt, zijn deze beslissingen onderworpen aan de voorafgaande instemming van de Minister, overeenkomstig artikel 4 van de Wet NLFI.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 december 2015.
Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit machtiging NLFI in verband met het uitvoeren van de verkoopstrategie van Propertize B.V.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Machtiging
Artikel 3. Principiële en zwaarwegende beslissingen
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht