Let op. Deze wet is vervallen op 17 juni 2017. U leest nu de tekst die gold op 16 juni 2017.

Besluit mandaat aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake subsidieverlening

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 februari 2015, nr. MinBuza.2015.57912, tot het verlenen van mandaat aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake subsidieverlening
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
Aan de directeur-generaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op grond van artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 subsidies te verstrekken tot een maximumbedrag van € 25.000 per beschikking.
2.
Het mandaat en de machtiging, bedoeld in het eerste lid, hebben mede betrekking op de met de subsidieverstrekking samenhangende besluiten, daaronder begrepen het nemen van besluiten op bezwaarschriften, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in mandaat is genomen, op het voeren van beroepsprocedures en op besluiten tot de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur .
3.
De directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht