Let op. Deze wet is vervallen op 18 februari 2011. U leest nu de tekst die gold op 17 februari 2011.

Besluit mandaat aan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (uitvoering Appa-uitkeringen)

Uitgebreide informatie
Besluit tot het verlenen van mandaat aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ter zake van de uitvoering van Appa-uitkeringen
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
regelingen:
a. de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers , voor zover deze betrekking heeft op uitkering ter zake van ontslag of aftreden;
b. regelingen op de voet of overeenkomstig de onder a genoemde regeling.
Artikel 2
De Minister verleent aan UWV het volgende mandaat:
1. UWV is bevoegd om namens de Minister al die besluiten te nemen die de opdrachtgever bij of krachtens de regelingen bevoegd is te nemen;
2. UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regelingen namens de Minister te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg;
3. UWV is bevoegd om inzake de uitvoering van de regelingen namens de Minister in rechte op te treden en om namens de Minister tegen rechterlijke uitspraken ter zake hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent UWV deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van de Minister en in voorkomend geval de ex-werkgever van de wederpartij in de desbetreffende zaak. UWV is in dat geval wel bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig hoger beroep of cassatie in te stellen.
Artikel 3
UWV is niet bevoegd om zelfstandig verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur , de Wet nationale ombudsman , dan wel verzoeken van gelijksoortig karakter, voor zover die verband houden met de uitvoering van de regelingen, namens de Minister af te handelen. Dergelijke zaken worden door UWV inhoudelijk voorbereid en formeel door de Minister afgehandeld.
Artikel 4
UWV is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan bij UWV in dienst zijnde functionarissen.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 april 2004.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht