Let op. Deze wet is vervallen op 24 augustus 2006. U leest nu de tekst die gold op 23 augustus 2006.

Besluit mandaat afgifte vaarbewijzen, Rijnpatenten en radarpatenten

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat, van 30 juni 2005, nr. HDJZ/SCH/2005-1507, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende mandaatverlening voor de afgifte van vaarbewijzen, Rijnpatenten en radarpatenten
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 16, zesde lid, van de Binnenschepenwet, de artikelen 3.01, eerste lid, 3.02, eerste lid, 3.02, tweede lid, onder b, 3.02, vierde lid, 3.03, eerste en tweede lid, 3.06, eerste, vierde en vijfde lid, en 4.03, vijfde lid, van het Reglement Rijnpatenten 1998, alsmede de artikelen 1.02, tweede lid, 2.02, eerste lid, 3.01, eerste lid, 3,03, vierde lid en 3.04, eerste en vierde lid, van het Reglement radarpatenten;
Besluit:
Artikel 1
De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk wordt mandaat verleend ten aanzien van:
a. het afgeven van het groot vaarbewijs;
Artikel 2
De hoofddirecteur van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB te ’s-Gravenhage wordt mandaat verleend ten aanzien van het afgeven van het klein vaarbewijs.
Artikel 3
De Directeur Continentaal Vervoer van het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart kan de gemandateerde ten aanzien van de in artikel 1, onder b en c, genoemde bevoegdheden per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van deze instructies.
Artikel 4
De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden wordt toegestaan van de hun verleende mandaten ondermandaat te verlenen aan een of meer onder hun ressorterende functionarissen.
Artikel 5
De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden voeren bij de uitoefening van de hun toegekende bevoegdheid een ordentelijke en voor de minister transparante administratie en verschaffen de minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de hun toegekende bevoegdheid.
Artikel 6
De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden brengen in elk op grond van dit besluit genomen besluit tot uitdrukking, dat het is genomen namens de Minister van Verkeer en Waterstaat.
Artikel 7
De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden nemen geen beslissing op bezwaar- en beroepschriften, ingediend tegen een krachtens hun mandaat genomen besluit.
Artikel 8
De besluiten van de Minister van Verkeer en Waterstaat van onderscheidenlijk 5 december 1997 en 17 december 1999, houdende de mandaatregelingen Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart met betrekking tot respectievelijk het Besluit Reglement Rijnpatenten 1998 en het Besluit Reglement radarpatenten 1998 , alsmede het Besluit mandaat afgifte vaarbewijzen binnenvaart worden ingetrokken.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat afgifte vaarbewijzen, Rijnpatenten en radarpatenten.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de gemandateerden.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht