Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 24 juni 2015, nr. 2015-0000355375 tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport ten behoeve van de Autoriteit woningcorporaties, de handhaving van de Woningwet wat betreft het toezicht op toegelaten instellingen en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, alsmede de aanwijzing van ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport als toezichthouders op de naleving van de Woningwet en de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en tot wijziging van enkele andere besluiten (Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT)
De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2, vierde lid, van het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport, de artikelen 5.1, 5.4, 5.5 en 5.6 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en artikel 61, vijfde lid van de Woningwet,
Gezien de schriftelijke instemming van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport d.d. 22 juni 2015;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. autoriteit: Autoriteit woningcorporaties, bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de wet;
b. besluit: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ;
c. inspecteur-generaal: inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport;
d. minister: Minister voor Wonen en Rijksdienst;
e. ministerie: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
f. wet: Woningwet .
1.
De inspecteur-generaal wordt belast met de uitoefening van de werkzaamheden van de autoriteit.
2.
De inspecteur-generaal stelt een organisatieonderdeel vast ter ondersteuning van de uitoefening van de werkzaamheden van de autoriteit.
1.
Aan de inspecteur-generaal wordt ten behoeve van de werkzaamheden van de autoriteit mandaat en machtiging verleend voor de uitoefening van de bevoegdheden van de minister, bedoeld in Hoofdstuk IV van de wet, voor zover die verband houden met de bevoegdheden waarvan de autoriteit ingevolge deze wet mandaat en machtiging wordt verleend. Daarnaast wordt mandaat en machtiging verleend voor de uitoefening van de bevoegdheden van de minister bedoeld in Hoofdstuk 2, artikel II, derde tot en met zesde lid, van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting en op basis van artikel III, lid 7 van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting voor zover het de bevoegdheid betreft als bedoeld in artikel 4:57 Algemene wet bestuursrecht, tot invordering van voor 1 juli 2015 ontvangen bijzondere projectsteun voor zover gekoppeld aan de eindafrekening van deze steun.
3.
Aan de inspecteur-generaal wordt ten behoeve van de werkzaamheden van de autoriteit mandaat en machtiging verleend voor de uitoefening van de bevoegdheden van de minister, bedoeld in:
b. artikel 121 van het besluit, met uitzondering van het eerste lid, laatste volzin, en het vijfde lid van dat artikel met betrekking tot de ingevolge artikel 61h, eerste lid, van de wet genomen maatregelen,
c. artikel 122, onderdeel a, van het besluit, met uitzondering van de toepassing van dat artikel ten aanzien van de voornemens en besluiten om toepassing te geven aan artikel 19, vierde lid, van de wet of artikel 61h, eerste lid, van de wet,
d. artikel 122, onderdelen b met uitzondering van dat onderdeel dat betrekking heeft op artikel 41b van de wet, en e, van het besluit,
e. artikel 122, onderdeel f, van het besluit voor zover de toepassing daarvan verband houdt met bevoegdheden waarvan de autoriteit anderszins mandaat wordt verleend, en
f. artikel 125 van het besluit, voor zover door een toegelaten instelling wordt verzocht om onder de voorwaarden van de Beleidsregel experiment huisvesting vergunninghouders af te wijken van artikel 47, onderdeel a of p, van het besluit.
Artikel 4
Aan de inspecteur-generaal wordt ten behoeve van de autoriteit mandaat en machtiging verleend tot uitoefening van de bevoegdheden van de minister, bedoeld in de artikelen 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 en 7.1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.
Artikel 5
Aan de inspecteur-generaal wordt ten behoeve van de autoriteit volmacht verleend voor het verrichten van rechtshandelingen die verband houden met de invordering van verbeurde dwangsommen en van gemaakte kosten voor bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover deze verband houden met de bevoegdheden, bedoeld in artikel 3, eerste en derde lid, en artikel 4 van dit besluit.
Artikel 6
Het op grond van dit besluit verleende mandaat ten behoeve van de autoriteit omvat mede de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 3, eerste en derde lid, en artikel 4 van dit besluit.
1.
Aan de inspecteur-generaal wordt ten behoeve van de autoriteit mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem krachtens mandaat is genomen.
2.
Aan de inspecteur-generaal wordt ten behoeve van de werkzaamheden van de autoriteit tevens machtiging verleend voor het behandelen van gerechtelijke procedures, waaronder het voeren van verweer, het instellen van beroep, hoger beroep alsmede het indienen van verzoeken om voorlopige voorziening met betrekking tot een beslissing op bezwaar als bedoeld in het eerste lid.
3.
Het tweede lid is niet van toepassing op gerechtelijke procedures die vóór 1 juli 2015 aanhangig waren en die op grond van het Besluit mandatering aan CFV van handhavingsbevoegdheden inzake financieel toezicht op toegelaten instellingen zoals dat luidde voor dat tijdstip, door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting werden behandeld.
1.
De inspecteur-generaal kan voor de in de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen, werkzaam op het terrein van de autoriteit.
2.
De inspecteur-generaal kan de volmacht, bedoeld in artikel 5, verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen, werkzaam op het terrein van de autoriteit.
3.
Het verlenen van volmacht, ondermandaat of machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk.
4.
Een afschrift van een besluit inzake volmacht, ondermandaat en machtiging als bedoeld in het derde lid wordt gezonden aan de minister en aan degenen aan wie krachtens het besluit volmacht, ondermandaat of machtiging is verleend
Artikel 9
De inspecteur-generaal is niet bevoegd om zelfstandig verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur , de Wet nationale ombudsman of de Wet bescherming persoonsgegevens , voor zover die verband houden met de uitvoering van de in de artikelen 3, 4 en 7 van dit besluit bedoelde taken namens de minister af te doen. Dergelijke zaken worden door de inspecteur-generaal inhoudelijk voorbereid en ter afdoening, door tussenkomst van de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie, aan de secretaris-generaal van het ministerie onderscheidenlijk de minister voorgelegd.
1.
De inspecteur-generaal informeert de minister over zwaarwegende en politiek-bestuurlijk gevoelige omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden inzake de autoriteit.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op bevoegdheden die zijn verleend op basis van volmacht en machtiging.
Artikel 11
Het krachtens dit besluit in mandaat, volmacht en machtiging ondertekenen van stukken inzake de autoriteit geschiedt als volgt:
De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze:
(aanduiding van de gemandateerde functionaris)
(handtekening)
(naam functionaris)
Artikel 12
De ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport, met uitzondering van hen die meer in het bijzonder administratieve werkzaamheden uitoefenen, voor zover werkzaam op het terrein van de autoriteit, worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken IIIA en IV van de wet en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector voor zover dit toezicht op toegelaten instellingen betreft.
Artikel 13
[Wijzigt het Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving.]
Artikel 14
[Wijzigt het Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving.]
Artikel 15
Het Besluit mandatering aan het CFV van handhavingsbevoegdheden inzake financieel toezicht op toegelaten instellingen wordt ingetrokken.
Artikel 16
Dit besluit treedt met ingang van 1 juli 2015 in werking.
Artikel 17
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT.
Dit besluit zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 24 juni 2015
De
Minister
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Algemene bepalingen
+ Paragraaf 2. Mandaat, volmacht en machtiging
+ Paragraaf 3. Aanwijzing toezichthouders
+ Paragraaf 4. Wijzigingen in andere besluiten
+ Paragraaf 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht