Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.

Besluit mandaat Belastingdienst/Douane Noord inzake in- en uitvoer

Uitgebreide informatie
Besluit mandaat Belastingdienst/Douane Noord inzake in- en uitvoer
De Minister van Economische Zaken,
Gezien de schriftelijke instemming van de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord;
Besluit
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister:
de Minister van Economische Zaken;
b. de inspecteur:
de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord.
1.
Aan de inspecteur wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verlenen van vergunningen op grond van de In- en uitvoerwet en de Sanctiewet 1977 en met het verlenen van ontheffingen op grond van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens .
2.
De Minister en de Staatssecretaris van Financiƫn maken omtrent de uitoefening door de inspecteur van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden nadere afspraken.
3.
In het geval de Minister een mededeling aan de inspecteur doet dat een aangelegenheid als bedoeld in het eerste lid niet door hem zal worden behandeld, wordt ten aanzien van die aangelegenheid mandaat en machtiging verleend aan de directeur-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken.
4.
De inspecteur kan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan de onder hem ressorterende teamleiders en hun plaatsvervangers. Het verlenen van ondermandaat alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.
5.
Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en aan de directeur Wetgeving en Juridisch Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.
Artikel 3
Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 4
De uit dit besluit voor de inspecteur voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op zijn plaatsvervanger, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat en wijzigingen daarvan.
Artikel 5
De Mandaatregeling EZ-taken Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer van 16 december 1996, kenmerk WJA/JZ 96078211, wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2003.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Belastingdienst/Douane Noord inzake in- en uitvoer.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 30 januari 2003
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht