Besluit mandaat VAMEX en CBR met betrekking tot de afgifte, opschorting en intrekking vaarbewijzen, Rijnpatenten en radarpatenten 2009 (Besluit mandaat CBR en VAMEX 2009)
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de instemming van de gemandateerden blijkens de brief van 3 december 2008, kenmerk SC/MS/697, van het hoofd van de divisie CCV van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en de overeenkomst met de voorzitter van de Stichting Vamex van 19 februari 2009, kenmerk VenW/IVW-2009/936;
Besluit:
Artikel 1
Aan de algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te Rijswijk wordt mandaat verleend ten aanzien van:
a. het afgeven van het beperkt groot vaarbewijs, het groot vaarbewijs, het zeilbewijs en het vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype;
c. de in artikel 7.18, vierde lid, van de Binnenvaartregeling bedoelde beoordeling van de vaartijd.
Artikel 2
Aan de voorzitter van de Stichting Vamex te Den Haag wordt mandaat verleend ten aanzien van:
a. de afgifte van het klein vaarbewijs;
b. de afgifte van het groot pleziervaartbewijs.
Artikel 3
Aan de in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden wordt machtiging verleend om handelingen te verrichten die verband houden met de in die artikelen genoemde bevoegdheden.
Artikel 4
De Directeur Maritieme Zaken van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken kan de gemandateerde ten aanzien van de in artikel 1, onder b en c, genoemde bevoegdheden per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegheid. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van deze instructies.
Artikel 5
De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden kunnen, ten aanzien van de aan hen op grond van dit besluit verleende bevoegdheden, ondermandaat verlenen aan een of meer onder hun ressorterende functionarissen.
Artikel 6
De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden voeren bij de hun toegekende bevoegdheid een ordentelijke en voor de minister transparante administratie en verschaffen de minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de hun toegekende bevoegdheid.
Artikel 7
De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden nemen geen beslising op bezwaarschriften, ingediend tegen een krachtens hun mandaat genomen besluit.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2009
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat CBR en VAMEX 2009.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht