Besluit mandaat certificering binnenvaartschepen
De Minister van Infrastructuur en Milieu en de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat,
tevens handelend in de hoedanigheid van bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 1.16.2 en 1.16.13 van bijlage 1a van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (ADN) en als voorzitter van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 1.19 van de Binnenvaartregeling;
Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de instemming van de ingevolge dit besluit gemandateerden, blijkend uit de met hen gesloten ‘Agreements governing the authorisation of statutory survey and certification services for inland waterway vessels’ d.d. 8 april 2011 (IENM/IVW-2011/4352, IENM/IVW-2011/4353 en IENM/IVW-2011/4354);
Besluiten:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
ADN: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation (ADN);
bevoegde autoriteit: de minister, de voorzitter van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 1, 19 van de Binnenvaartregeling, dan wel de autoriteit, bedoeld, in de artikelen 1.16.2 en 1.16.13 van bijlage 1a van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (ADN);
inspecteur-generaal: inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport;
minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;
wet: Binnenvaartwet .
1.
De in artikel 9, eerste lid, van de wet bedoelde bevoegdheid tot het afgeven van een certificaat van onderzoek wordt gemandateerd aan:
a. de ‘marine business director’ van ‘Lloyd’s register (GL)’ te Londen, Verenigd Koninkrijk;
b. de ‘members’ van de ‘executive board Germanischer Lloyd (SE)’ te Hamburg, Duitsland, en
c. de ‘secretary’ van ‘Bureau Veritas’ te Parijs, Frankrijk;
d. de directeur van Register Holland B.V te Enkhuizen;
e. de directeur van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart te Rotterdam en
f. de directeur van Selles en van Dijk experts te Steenwijk.
2.
De in artikel 16, aanhef en onder a en b, van de wet bedoelde bevoegdheid tot het intrekken van een certificaat van onderzoek wordt eveneens gemandateerd aan de in het eerste lid genoemde personen.
3.
De in artikel 2.13 van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995, zoals opgenomen in bijlage 1.1. van de Binnenvaartregeling , bedoelde bevoegdheid van de commissie van deskundigen tot inhouding en teruggave van het certificaat van onderzoek wordt eveneens gemandateerd aan de in het eerste lid genoemde personen.
1.
De in artikel 1.16.2 van bijlage 1a bij de Regeling vervoer over de binnen-wateren van gevaarlijke stoffen (ADN) bedoelde bevoegdheid tot afgifte van het certificaat van goedkeuring wordt gemandateerd aan de in artikel 2, eerste lid, genoemde personen.
2.
De in artikel 1.16.13, van bijlage 1a bij de Regeling vervoer over de binnen-wateren van gevaarlijke stoffen (ADN) genoemde bevoegdheid tot het intrekken van het certificaat van goedkeuring wordt gemandateerd aan de in artikel 2, eerste lid, genoemde personen.
Artikel 4
De in artikel 2, eerste lid, onderdeel a tot en met c, genoemde personen zijn gemachtigd tot het doen van onderzoek van een schip als bedoeld in artikel 14 van de Binnenvaartwet en in verband met de in artikel 10a, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen bedoelde taken.
1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van machtiging om in naam van de minister of de bevoegde autoriteit handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke handeling zijn.
2.
De verlening van mandaat omvat niet mede de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.
Artikel 6
Een besluit tot het weigeren van afgifte, een besluit tot het intrekken en een besluit tot inhouding van een document als bedoeld in dit besluit wordt genomen na schriftelijk overleg met de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
Artikel 7
De krachtens dit besluit gemandateerden hanteren de door de minister vastgestelde tarieven.
Artikel 8
De gemandateerden nemen bij de uitoefening van het aan hen verleende mandaat de instructies van de minister en inspecteur-generaal in acht.
Artikel 9
De gemandateerden voeren bij de uitoefening van de hun toegekende bevoegdheden een ordentelijke en voor de minister, respectievelijk bevoegde autoriteit, respectievelijk voorzitter van de commissie van deskundigen, transparante administratie en verschaffen hen desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de hun toegekende bevoegdheden.
Artikel 10
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit mandaat certificering binnenschepen.
Artikel 11
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 april 2011.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de gemandateerden.
De
Minister
De Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht