Besluit mandaat Dienst Regelingen Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
In overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
c. Besluit: Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006 .
1.
De teammanagers uitvoering en de regelingsmanagers van Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de Minister besluiten te nemen en stukken te ondertekenen met betrekking tot primaire beslissingen inzake:
a. het toekennen van een definitieve bijdrage als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van het besluit;
b. het toekennen van een voorlopige bijdrage als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van het besluit.
2.
De teammanagers uitvoering en de regelingsmanagers van Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de Minister stukken af te doen met betrekking tot:
a. de ontvangst van de aanmelding, bedoeld in artikel 12 van het besluit;
b. de ontvangst van de declaratie, bedoeld in artikel 13 van het besluit;
c. het instellen van een nader onderzoek, bedoeld in 23, tweede lid, van het besluit;
d. het toekennen en betaalbaar stellen van een voorlopige bijdrage, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van het besluit;
e. het toekennen en betaalbaar stellen van een definitieve bijdrage, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van het besluit.
Artikel 3
De algemeen directeur, de unitmanagers, de manager en plaatsvervangend manager recht en rechtsbescherming en de teammanagers recht en rechtsbescherming van Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de Minister besluiten te nemen en stukken te ondertekenen met betrekking tot:
a. bezwaarschriften tegen een primair besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid;
b. beslissingen op een verzoek tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;
c. verdaging van een beslissing op bezwaar als bedoeld onder a;
d. verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;
e. verzoeken om schadevergoeding die samenhangen met besluiten als bedoeld in artikel 2 en artikel 3, onderdeel a, voorzover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;
f. verweerschriften en andere stukken in gedingen die aanhangig zijn bij de bestuursrechter en voortvloeien uit besluiten, genoemd in de onderdelen a tot en met e.
Artikel 4
De teammanagers uitvoering, de regelingsmanagers en de unitmanagers van Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de Minister besluiten te nemen met betrekking tot:
a. verzoeken tot vergoeding van wettelijke rente in verband met de vertraagde afhandeling van een declaratie of een bezwaarschrift of de vertraagde uitbetaling van een vastgestelde tegemoetkoming;
b. verzoeken tot vergoeding van kosten die een indiener in verband met de behandeling van een bezwaarschrift heeft gemaakt, zoals bedoeld in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 5
De algemeen directeur, de directeur projecten, de directeur uitvoering en de manager en plaatsvervangend manager recht en rechtsbescherming zijn bevoegd om namens de Minister besluiten te nemen en stukken te ondertekenen met betrekking tot:
a. de machtiging van medewerkers werkzaam bij Dienst Regelingen om de Minister te vertegenwoordigen bij de bestuursrechter inzake beroepen en andere rechtsmiddelen als onder b. bedoeld, die aanhangig zijn tegen of betrekking hebben op besluiten die zijn genomen in het kader van het besluit ;
b. het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen in het kader van het besluit .
Artikel 6
De ondertekening, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5, luidt:
‘DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,’
gevolgd door
‘de teammanager uitvoering Dienst Regelingen’,
onderscheidenlijk
‘de regelingsmanager Dienst Regelingen’,
onderscheidenlijk
‘de teammanager recht en rechtsbescherming Dienst Regelingen’,
onderscheidenlijk,
‘de manager recht en rechtsbescherming Dienst Regelingen’,
onderscheidenlijk,
‘de plaatsvervangend manager recht en rechtsbescherming Dienst Regelingen’,
onderscheidenlijk,
‘de unitmanager Dienst Regelingen’,
‘de directeur projecten Dienst Regelingen’,
onderscheidenlijk,
‘de directeur uitvoering Dienst Regelingen’,
onderscheidenlijk,
‘de algemeen directeur Dienst Regelingen’.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Dienst Regelingen Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht