Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 16 december 2008, nr. DDE-910a/2008, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van de EVD met betrekking tot subsidieverstrekking in het kader van het Private Sector Investeringsprogramma
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op artikel 7.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Aan de algemeen directeur van de EVD wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking:
a. besluiten te nemen inzake subsidieverstrekking op grond van artikel 7.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, overeenkomstig het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking 19 november 2008 (kenmerk DDE-838/2008), tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma ;
b. besluiten te nemen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 2
De algemeen directeur van de EVD wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten.
1.
De algemeen directeur van de EVD kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1, onder a., en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
2.
De algemeen directeur van de EVD kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1, onder b., en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder de algemeen directeur van SenterNovem ressorterende functionarissen.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor de vervaldatum zijn verleend op grond van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 19 november 2008 (kenmerk DDE-838/2008), tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma .
Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht