Let op. Deze wet is vervallen op 27 oktober 2012. U leest nu de tekst die gold op 26 oktober 2012.

Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Bodem+ (Overgangsrecht)

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 februari 2005, nr. LMV2005000384, tot het verlenen van mandaat en machtiging ter uitvoering van Artikel XVIII, onder B, derde lid, van de Wet van 16 december 2004, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005)
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelezen de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 31 januari 2005 te Sittard met kenmerk: ZJZ0532433;
Besluit:
1.
De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen die verband houden met de uitvoering van de taak als bedoeld in artikel XVIII, onder B, derde lid, van de Wet van 16 december 2004, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005).
Artikel 2
De taak, bedoeld in artikel 1, wordt uitgeoefend met toepassing van het Reglement van de N.V. Service Centrum Grond, zoals dat luidde op 31 december 2004.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Bodem+ (Overgangsrecht).
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 12 februari 2005
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht