Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2013.

Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Subsidieprogramma retrofit mobiele werktuigen

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 december 2007, nr. KVI 2007128029, houdende verlening van mandaat en machtiging voor de uitvoering van het Subsidieprogramma retrofit mobiele werktuigen (Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieprogramma retrofit mobiele werktuigen)
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gezien artikel 15.15 van de Wet milieubeheer;
Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 17 december 2007, kenmerk: ZJZ0792618;
Besluit:
Artikel 1
De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemandateerd tot:
a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van het Subsidieprogramma retrofit mobiele werktuigen, welk programma onderdeel is van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen ;
b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 2
De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemachtigd tot:
a. het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten;
b. het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.
Artikel 3
De algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2 ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 4
Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 tot en met 3 luidt de ondertekening:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze: Agentschap NL,
gevolgd door de handtekening, de naam en de functieaanduiding van de betrokken functionaris van Agentschap NL.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Subsidieprogramma retrofit mobiele werktuigen.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 21 december 2007
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht