Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 juni 2006, nr. KVI2006249839, houdende verlening van mandaat en machtiging voor de uitvoering van de Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM (Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM)
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 19 april 2006, kenmerk: ZJZ0661320;
Besluit:
Artikel 1
De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemandateerd tot:
a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM ;
b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 2
De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemachtigd tot:
a. het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten;
b. het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.
Artikel 3
De algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 4
Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 tot en met 3 luidt de ondertekening:
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van Agentschap NL.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 2 juni 2006
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht