Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2013.

Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL voor uitvoering subsidieregelingen en -programma's Verkeer en Waterstaat

Uitgebreide informatie
Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL voor uitvoering subsidieregelingen en -programma’s Verkeer en Waterstaat
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, 10:4, eerste lid, en 10:9, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de Algemeen directeur Agentschap NL van 26 april 2010 (kenmerk: ZJZ1024412);
Besluit:
1.
Aan de directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt mandaat verleend om besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de in de bijlage opgenomen subsidieregelingen en subsidieprogramma’s.
2.
De directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
3.
Aan de directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
4.
De directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging doorgeven aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
1.
Aan de directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt mandaat verleend om beslissingen op bezwaar te nemen in het kader van de in de bijlage opgenomen subsidieregelingen en subsidieprogramma’s voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.
2.
De directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voor zover:
a. het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door dezelfde functionaris is genomen; en
b. de functionaris niet in een hiërarchische verhouding ressorteert onder degene die het besluit heeft genomen waartegen het bezwaar zich richt.
3.
Aan de directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
4.
De directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging doorgeven aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
1.
Aan de directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt tevens machtiging verleend om de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu te vertegenwoordigen in beroepsprocedures.
2.
De directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan de in het eerste lid verleende machtiging doorgeven aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
1.
Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd, bevat in ieder geval een verwijzing naar de subsidieregeling of het subsidieprogramma waarop het besluit betrekking heeft.
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt indien de subsidieregeling of het subsidieprogramma tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu behoort aan het slot:
‘DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze:’
gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de functionaris.
3.
Indien het een subsidieregeling of subsidieprogramma betreft dat tot de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu behoort wordt in de in het tweede lid voorgeschreven vermelding van de Minister van Infrastructuur en Milieu vervangen door: ‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU’.
Artikel 5
De volgende besluiten worden ingetrokken:
Besluit mandaat en machtiging Dienst Uitvoering Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat ;
Besluit mandaat en machtiging in verband met de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart ;
Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2 april 2003, nr. HDJZ/ABR/2003-430 houdende mandaatverlening aan Novem ter uitvoering van de Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (Stcrt. 71);
Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 19 maart 2004, nr. HDJZ/WAT/2004-684 houdende mandaat en machtiging aan Senter ter uitvoering van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast (Besluit mandaat en machtiging Senter) (Stcrt. 58);
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Programma MobiliteitsManagement 2004 ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Programma MobiliteitsManagement 2005 ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Programma MobiliteitsManagement 2006 ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieprogramma Snel fietsverhuur 2005 ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieprogramma CO 2 -reductie Innovatieve Biobrandstoffen voor transport ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieregeling riolering woonboten ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de programma’s Ketenmobiliteit 1999, 2000, 2001 en 2002 ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2005 ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Programma MobiliteitsManagement 2003 ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004 ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke subsidieregeling innovatie binnenvaart ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen ;
Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009 ;
Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water ;
Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 juni 2006, nr. HDJZ/S&W/2006-883, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van SenterNovem voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS (Stcrt. 125);
Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 juni 2005, nr. HDJZ/ABJZ/2005-1449, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van SenterNovem voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de Subsidieregeling Prototype ETCS (Stcrt. 128);
Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 maart 2002, nr. HDJZ/ABR/2002-572, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van Novem ter uitvoering van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger 2002 (Stcrt. 59);
Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 april 1998, nr. DGG/J 98003113 houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van Senter ter uitvoering van de Regeling tot stimulering van gecombineerd goederenvervoer 1998 (Stcrt. 82);
Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 december 2000, nr. DGG/J-008339, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van Senter ter uitvoering van de tweede tender van het Programma Transportpreventie (Stcrt. 2001, 2);
Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 juni 1998, nr. G/J98003239, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van Novem voor het uitvoeren van de Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 juni 1998, nr. G/J98003106 tot stimulering van het multimodaal en intermodaal transport (Stcrt. 113) (Mandaatverlening NOVEM);
Mandaatverlening Senter voor programma Transportbesparing.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL voor uitvoering subsidieregelingen en -programma’s Verkeer en Waterstaat.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht