Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 15-08-2007, nr. BJZ 2007-0231, houdende verlening van mandaat en machtiging voor de uitvoering van de Tijdelijke regeling stimulering aanpak vermindering gemeentelijke administratieve lasten (Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke regeling stimulering aanpak vermindering gemeentelijke administratieve lasten)
De Staatssecretaris van Financiën,
In overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 14-08-2007, kenmerk: ZJZ0786404;
Besluit:
Artikel 1
De algemeen directeur van AgentschapNL wordt gemandateerd tot:
a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Tijdelijke regeling stimulering aanpak vermindering gemeentelijke administratieve lasten ;
b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 2
De algemeen directeur van AgentschapNL wordt gemachtigd tot:
a. het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten;
b. het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.
Artikel 3
De algemeen directeur van AgentschapNL kan met betrekking tot:
a. zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat verlenen; en
b. voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, machtiging verlenen, aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 4
Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 tot en met 3 luidt de ondertekening:
De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze:
gevolgd door de handtekening, de naam en de functieaanduiding van de betrokken functionaris van AgentschapNL.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 7 juni 2007.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering aanpak vermindering gemeentelijke administratieve lasten.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht