Let op. Deze wet is vervallen op 7 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op 6 januari 2010.

Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur EVD (subsidieverstrekking Vietnam Faciliteit)

Uitgebreide informatie
Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 31 augustus 2009, nr. HAN/2009-245, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van de EVD met betrekking tot subsidieverstrekking in het kader van de Vietnam Faciliteit Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13325, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De minister voor Ontwikkelingssamenwerking;Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13325, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Gelet op artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de algemeen directeur van de EVD wordt mandaat verleend om namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13325, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
a. besluiten te nemen inzake subsidieverstrekking op grond van artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, overeenkomstig het besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking (kenmerk HAN/2009-244), tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor de Vietnam Faciliteit ;
b. besluiten te nemen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De algemeen directeur van de EVD wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13325, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13325, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
De algemeen directeur van de EVD kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1, onder a, en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
2.
De algemeen directeur van de EVD kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1, onder b, en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder de algemeen directeur van SenterNovem ressorterende functionarissen.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2012, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor de vervaldatum zijn verleend op grond van het besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking (kenmerk HAN/2009-244), tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor de Vietnam Faciliteit .Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13325, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13325, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
minister
secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht