Let op. Deze wet is vervallen op 7 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op 6 januari 2010.

Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur SenterNovem (subsidiëring Daey Ouwens Fonds)

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 oktober 2008, nr. DJZ/BR-0824/08, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van SenterNovem met betrekking tot subsidiëring in het kader van het Daey Ouwens Fonds voor kleinschalige hernieuwbare-energieprojecten Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 216, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 216, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 1 september 2008 (kenmerk 2J2080225);
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 216, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
a. besluiten te nemen inzake subsidieverstrekking op grond van artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, overeenkomstig het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 14 oktober 2008 (kenmerk DJZ/BR-0934/08), tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Daey Ouwens Fonds voor kleinschalige hernieuwbare-energieprojecten) ;
b. besluiten te nemen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De algemeen directeur van SenterNovem wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 216, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De algemeen directeur van SenterNovem kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 216, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2011, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor de vervaldatum zijn verleend op grond van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 14 oktober 2008 (kenmerk DJZ/BR-0934/08), tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Daey Ouwens Fonds voor kleinschalige hernieuwbare-energieprojecten) .Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 216, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 216, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht