Besluit mandaat en machtiging Belastingdienst/Douane inzake anti-dumpingheffingen en compenserende heffingen EZ
De Minister van Economische Zaken;
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;
Gelet op artikel 10:3 van de de Algemene wet bestuursrecht,
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de Minister:
de Minister van Economische Zaken;
b. de inspecteur:
hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
1.
Aan inspecteurs wordt mandaat verleend tot:
a. het vaststellen van de uitnodiging tot betaling ter zake van anti-dumpingheffingen of compenserende heffingen en tot het geven van de beschikking ter zake van anti-dumpingheffingen of compenserende heffingen, als bedoeld in de artikelen 22a, tweede lid , en 22c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ;
b. het beslissen op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten als bedoeld onder a.
2.
De Minister kan bepalen dat een inspecteur niet eerder beslist op een bezwaarschrift dan na voorafgaande instemming van de Minister.
3.
Een inspecteur neemt geen beslissing op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door hem krachtens mandaat is genomen.
Artikel 3
Inspecteurs worden tevens gemachtigd tot:
a. het opmaken van het aanslagbiljet als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Douaneregeling;
b. het voeren van verweer in de gevallen waarin beroep is ingesteld tegen een beslissing op een bezwaarschrift die door een inspecteur namens de Minister is genomen.
1.
Het is aan inspecteurs toegestaan voor de in de artikelen 2, eerste lid, en 3 bedoelde aangelegenheden ondermandaat te verlenen aan tot hun eenheid behorende ambtenaren, respectievelijk hen daartoe te machtigen.
2.
Geen ondermandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift wordt verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt krachtens ondermandaat heeft genomen.
1.
In elk op grond van de mandaatverlening, bedoeld in artikel 2, eerste lid, genomen besluit wordt tot uitdrukking gebracht dat dit namens de Minister is genomen.
2.
Het in het eerste lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij het voeren van verweer.
1.
In elk op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, genomen besluit wordt vermeld dat degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit betrokken is binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift kan indienen bij de Minister per adres van de inspecteur die dat besluit namens de Minister heeft genomen.
2.
In elke beslissing op een bezwaarschrift wordt vermeld dat degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit betrokken is binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd beroepschrift kan indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Belastingdienst/Douane inzake anti-dumpingheffingen en compenserende heffingen EZ.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 13 januari 2000
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht