Let op. Deze wet is vervallen op 8 juni 2010. U leest nu de tekst die gold op 7 juni 2010.

Besluit mandaat en machtiging Dienst Uitvoering Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot mandaatverlening aan de algemeen directeur Dienst Uitvoering voor de uitvoering van de in dit besluit opgenomen subsidieprogramma’s (Besluit mandaat en machtiging Dienst Uitvoering Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat) Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, 10:4, eerste lid, 10:6, eerste lid, 10:9 en 10:11, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van Dienst Uitvoering van 7 september 2009 (kenmerk ZJZ0916369);
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt mandaat verleend tot:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
a. het nemen van besluiten in het kader van de uitvoering van de in bijlage 1 opgenomen subsidieprogramma’s;
b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen;
c. het voeren van verweer in beroepszaken.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van besluiten en werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De algemeen directeur van Dienst Uitvoering kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat of machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De algemeen directeur van Dienst Uitvoering en de in artikel 3 bedoelde functionarissen van Dienst Uitvoering oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage 2 bij dit besluit opgenomen algemene instructie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd, dient in ieder geval een verwijzing te bevatten naar een subsidieprogramma als opgenomen in bijlage 1 .
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt indien het subsidieprogramma is vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat aan het slot: ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze,’ gevolgd door de algemeen directeur Dienst Uitvoering.
3.
Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt indien het subsidieprogramma is vastgesteld door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan het slot: ‘DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze,’ gevolgd door de algemeen directeur Dienst Uitvoering.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 4 luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 5, tweede lid:
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze, de algemeen directeur Dienst Uitvoering, op last van, gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van Dienst Uitvoering.
2.
Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 4 luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 5, derde lid:
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze, de algemeen directeur Dienst Uitvoering, op last van, gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van Dienst Uitvoering.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
In elk besluit in eerste aanleg dat op grond van dit besluit tot verlening van mandaat en machtiging is genomen, wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres Dienst Uitvoering, afdeling Juridische Zaken, postbus 10073, 8000 GB Zwolle.
2.
In elke beslissing op bezwaar wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen bij de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank die op grond van artikel 8:7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht ter zake bevoegd is.
Artikel 8
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 9
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Dienst Uitvoering Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Dit besluit zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht