Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14200419, houdende regels inzake het verlenen van mandaat en machtiging aan de directeur van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) betreffende aangelegenheden die verband houden met de toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde (Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde)
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de directeur van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg;
Besluit:
Artikel 1
Aan de directeur van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg wordt mandaat en machtiging verleend ten aanzien van het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van:
a. de toelating tot de uitoefening van de diergeneeskunde, als bedoeld in artikel 3.11 van het Besluit diergeneeskundigen;
b. de registratie, bedoeld in artikel 4.3 van de Wet dieren;
c. de toelating tot de uitoefening van de diergeneeskunde, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.4, 3.6, 3.9 en 7.3 van het Besluit diergeneeskundigen;
d. de registratie en de doorhaling, bedoeld in artikel 4.2, 4.5. en 4.6 van het Besluit diergeneeskundigen.
1.
De directeur van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg kan voor de in artikel 1 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.
2.
Het verlenen van ondermandaat of machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.
3.
Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat en machtiging is verleend.
Artikel 3
Het krachtens mandaat en machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 4
Het Mandaatbesluit LNV CIBG wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
‘s-Gravenhage, 16 december 2014
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht