Besluit van de Minister van Economische Zaken van 6 april 2014, nr. WJZ / 14025252, houdende regels inzake mandaat en machtiging aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende aangelegenheden inzake de uitvoering van de Kernenergiewet (Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitvoering Kernenergiewet)
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. een speciale regeling: een speciale regeling als bedoeld in 1.7.4 in bijlage 1 bij de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen ;
b. de wet: de Kernenergiewet .
Artikel 2
De in dit besluit verleende mandaat en machtiging zijn niet van toepassing op inrichtingen als bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van de wet.
1.
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend om te beslissen op een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 15, onderdeel a, van de wet.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op een aanvraag voor een vergunning:
a. voor het vervoeren van splijtstoffen of ertsen op grond van een speciale regeling;
b. voor het vervoeren, het binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen of doen brengen, dan wel zich ontdoen van:
1°. splijtstofstaven, splijtstofelementen of warmteproducerend verglaasd opwerkingsafval van en naar Nederlandse inrichtingen, als bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van de wet en soortgelijke inrichtingen in het buitenland;
2°. uranium targets in verband met de productie van radiofarmaca;
c. die wordt gedaan door de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van de wet;
d. die wordt gedaan met of in een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van de wet.
1.
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend om te beslissen op een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de wet.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op een aanvraag voor een vergunning voor het vervoeren van radioactieve stoffen op grond van een speciale regeling.
3.
Artikel 3, tweede lid, onderdelen c en d, zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend voor aangelegenheden die verband houden met de inschrijving in het register als bedoeld in de artikelen 7a en 7d van het Besluit stralingsbescherming.
Artikel 6
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend inzake erkenning van instellingen als bedoeld in artikel 7f van het Besluit stralingsbescherming en erkenning van een dienst als bedoeld in artikel 8 van het Besluit stralingsbescherming.
1.
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend om te beslissen op een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 23 van het Besluit stralingsbescherming.
2.
Artikel 3, tweede lid, onderdelen c en d, zijn van overeenkomstige toepassing.
1.
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend om toestemming te geven voor overdracht van een vergunning als bedoeld in artikel 70, derde lid, van de wet, met uitzondering van een vergunning als bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van de wet.
2.
De artikelen 3, tweede lid, en 4, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 9
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend om ontheffingen te verlenen als bedoeld in artikel 123, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming.
Artikel 10
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend om een oordeel te vormen als bedoeld in artikel 45, onderdelen c en d, van het Besluit stralingsbescherming.
Artikel 11
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt machtiging verleend om een mededeling in de Staatscourant te doen als bedoeld in artikel 47, derde lid, van het Besluit stralingsbescherming en artikel 17 van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen.
1.
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend om certificaten van goedkeuring of erkenning van het model van het te vervoeren collo af te geven als bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, onderdeel i onder 1°, 5, eerste lid, onderdeel b, en 6, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op de in artikel 3, tweede lid, en artikel 4, tweede lid, genoemde aanvragen om een vergunning.
1.
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend om een oordeel te vormen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel d, van het Besluit detectie radioactief besmet schroot, en om een hoger of een lager bedrag voor de financiële zekerheid te verlangen, als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van het Besluit detectie radioactief besmet schroot.
2.
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt tevens mandaat en machtiging verleend om ontheffingen te verlenen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling detectie radioactief besmet schroot.
Artikel 14
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt machtiging verleend om mededelingen te doen als bedoeld in artikel 15 van het Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981, met uitzondering van een vergunning als bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van de wet.
Artikel 15
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend om de bedragen als bedoeld in artikelen 2 en 10 van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet in rekening te brengen.
Artikel 16
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend om goedkeuringen te verlenen krachtens de artikelen 21, tweede lid, onderdeel d, 23, derde lid, onderdeel c, en 26, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit stralingsbescherming, voor typen ioniserende straling uitzendende toestellen en ingekapselde bronnen.
Artikel 17
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 en 16 waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.
Artikel 18
De directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan voor de aangelegenheden waarvoor hij krachtens dit besluit mandaat en machtiging heeft gekregen ondermandaat en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 19
Het krachtens mandaat ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 20
Het Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Uitvoering Kernenergiewet wordt ingetrokken.
Artikel 21
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.
Artikel 22
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitvoering Kernenergiewet.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 6 april 2014
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht