Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 11 juli 2014, nr. IENM/BSK-2014/142443, houdende verlening van mandaat en machtiging aan de directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart (Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart)
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van Argonaut Advies B.V. van 6 juni 2014, nr. IENM/BSK-2014/144340;
BESLUIT:
Artikel 1
Aan de directeur van Argonaut Advies B.V. wordt mandaat verleend tot:
a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart ;
b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 2
Aan de directeur van Argonaut Advies B.V. wordt machtiging verleend tot:
a. het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten;
b. het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.
Artikel 3
De directeur van Argonaut Advies B.V. kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.
1.
Een document waarin een besluit of handeling als bedoeld in artikel 1 of 2 wordt vastgelegd of bevestigd, bevat in ieder geval een verwijzing naar de Regeling OV-begeleiderskaart .
2.
Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1, 2 of 3 luidt de ondertekening:
‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze:’
(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de gemandateerde of gemachtigde functionaris).
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht