Besluit mandaat en machtiging havenmeester Rotterdam
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 5, tweede lid, en artikel 7, vijfde lid, van de Scheepvaartverkeerswet;
Besluit:
1.
Aan de havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V., wordt mandaat en machtiging verleend om voor zover het scheepvaartwegen betreft in beheer bij het Rijk, benedenstrooms kilometerraai 991.7 van de Nieuwe Maas of benedenstrooms kilometerraai 998 van de Oude Maas:
a. beslissingen te nemen met betrekking tot en zorg te dragen voor het aanbrengen of verwijderen van een verkeersteken als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet,
b. vrijstelling of ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet van een gebod of verbod, aangegeven met een verkeersteken als bedoeld onder a, en
c. besluiten te nemen met betrekking tot bekendmakingen als bedoeld in artikel 8 van de Scheepvaartverkeerswet.
2.
Aan de havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V., wordt voorts mandaat verleend tot het op verzoek van de kapitein van een schip verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 35, tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen van de bij of krachtens artikel 12c, tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen gestelde regels, en tot het maken van aantekening daarvan in het ladingjournaal als bedoeld in artikel 36, achtste lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen.
Artikel 2
De havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V., is bevoegd ten aanzien van de aan hem bij dit besluit verleende bevoegdheden ondermandaat te verlenen of de machtiging door te geven.
Artikel 3
De havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. verschaft de minister op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de aan hem bij dit besluit verleende bevoegdheden.
Artikel 4
De ondertekening van documenten op grond van artikel 1 en een op grond van artikel 1 geplaatste aantekening in het ladingjournaal luiden:
‘De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. ’,
gevolgd door de handtekening en de naam van de havenmeester.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging havenmeester Rotterdam.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht