Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tot verlening van mandaat en machtiging aan de Algemeen directeur van Dienst Uitvoering voor de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart (Besluit mandaat en machtiging in verband met de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart) Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18289, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18289, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Gelezen de schriftelijke instemming van de Algemeen directeur van Dienst Uitvoering van 9 oktober 2009;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18289, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering, dienstonderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart .
2.
De algemeen directeur van Dienst Uitvoering kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
3.
Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
4.
De algemeen directeur van Dienst Uitvoering kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging verlenen aan een of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18289, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt mandaat verleend om in het kader van de in artikel 1 genoemde regeling namens de Minister van Verkeer en Waterstaat beslissingen op bezwaar te nemen, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.
2.
De algemeen directeur van Dienst Uitvoering kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan een of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door dezelfde functionaris is genomen.
3.
Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
4.
Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt tevens machtiging verleend om verweer te voeren in beroepszaken.
5.
De algemeen directeur van Dienst Uitvoering kan de in het derde en vierde lid aan hem verleende machtigingen verlenen aan een of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen van Dienst Uitvoering oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18289, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18289, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd, bevat in ieder geval een verwijzing naar de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart .
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt aan het slot: ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze,’ gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van Dienst Uitvoering.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18289, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2013, met dien verstande dat het van toepassing blijft op voordien verstrekte subsidie.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging in verband met de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18289, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Het besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18289, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht