Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 december 2011, nr. WJZ / 11172811, houdende regels inzake mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer 2012 (Besluit mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer 2012)
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de Staatssecretaris van Financiën en van de algemeen directeur Douane;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
b. de inspecteur: de algemeen directeur Douane als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.
1.
Aan de inspecteur wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens , de Wet strategische diensten , de Sanctiewet 1977 , het Besluit strategische goederen , het Algemeen douanebesluit , de Wet Verdrag Chemische Wapens BES en het Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES .
2.
De minister en de Minister van Financiën maken omtrent de uitoefening door de inspecteur van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden nadere afspraken. De inspecteur neemt bij de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden deze afspraken in acht.
3.
In het geval de minister een mededeling aan de inspecteur doet dat een aangelegenheid als bedoeld in het eerste lid niet door hem zal worden behandeld, is ten aanzien van die aangelegenheid de directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevoegd.
4.
De inspecteur kan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan de door hem aangewezen aan hem ondergeschikte ambtenaren. Het verlenen van ondermandaat alsmede de wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk.
5.
Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en aan de directeur Juridische Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.
Artikel 3
Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 4
Het Besluit mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer 2010 wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer 2012.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 5 december 2011
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht