Let op. Deze wet is vervallen op 15 juni 2010. U leest nu de tekst die gold op 14 juni 2010.

Besluit mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer aan de Belastingdienst/Douane Noord 2008

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Economische Zaken van 11 juli 2008, nr. WJZ/8074651, houdende regels inzake mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer aan de Belastingdienst/Douane Noord 2008 Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9046, datum inwerkingtreding 15-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De Minister van Economische Zaken,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9046, datum inwerkingtreding 15-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Financiën en van de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In dit besluit wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9046, datum inwerkingtreding 15-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
a. de Minister: de Minister van Economische Zaken;
b. de inspecteur: de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9046, datum inwerkingtreding 15-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Aan de inspecteur wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verlenen van vergunningen op grond van de Sanctiewet 1977 , het Besluit strategische goederen , het Algemeen douanebesluit en de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 december 2006 houdende strafbaarstelling van ongeoorloofde overdracht van programmatuur en technologie van strategische goederen door middel van elektronische media, faxapparaten of telefoon (Stcrt. 245) en met het verlenen van ontheffingen op grond van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens .
2.
De Minister en de Staatssecretaris van Financiën maken omtrent de uitoefening door de inspecteur van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden nadere afspraken. De inspecteur neemt bij de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden deze afspraken in acht.
3.
In het geval de Minister een mededeling aan de inspecteur doet dat een aangelegenheid als bedoeld in het eerste lid niet door hem zal worden behandeld, wordt ten aanzien van die aangelegenheid mandaat en machtiging verleend aan de directeur-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken.
4.
De inspecteur kan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan de onder hem ressorterende teamleiders en hun plaatsvervangers. Het verlenen van ondermandaat alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.
5.
Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en aan de directeur Wetgeving en Juridisch Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9046, datum inwerkingtreding 15-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De uit dit besluit voor de inspecteur voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op zijn plaatsvervanger, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat en wijzigingen daarvan.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9046, datum inwerkingtreding 15-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het Besluit mandaat Belastingdienst/Douane Noord inzake in- en uitvoer wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9046, datum inwerkingtreding 15-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9046, datum inwerkingtreding 15-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer aan de Belastingdienst/Douane Noord 2008.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9046, datum inwerkingtreding 15-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 11 juli 2008
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9046, datum inwerkingtreding 15-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht