Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2010.

Besluit mandaat en machtiging Keyrail B.V.

Uitgebreide informatie
Besluit mandaat en machtiging Keyrail B.V.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, 10:4, eerste lid, 10:6, eerste lid, 10:9 en 10:11, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van Keyrail B.V. van 4 september 2009;
Besluit:
Artikel 1
Aan de directeur van Keyrail B.V. wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling opleiding machinisten ERTMS level-1 .
Artikel 2
Aan de directeur van Keyrail B.V. wordt machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van besluiten en werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.
Artikel 3
De directeur van Keyrail B.V. kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat of machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 4
De directeur van Keyrail B.V. en de in artikel 3 bedoelde functionarissen van Keyrail B.V. oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage 2 bij dit besluit opgenomen algemene instructie.
1.
Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd, bevat in ieder geval een verwijzing naar de Tijdelijke subsidieregeling opleiding machinisten ERTMS level-1 .
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt aan het slot: ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze,’ gevolgd door ‘de directeur Keyrail B.V.’.
Artikel 6
Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 4 luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 5, tweede lid:
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze, de directeur Keyrail B.V., op last van, gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van Keyrail B.V..
Artikel 7
In elk besluit in eerste aanleg dat op grond van dit besluit tot verlening van mandaat en machtiging is genomen, wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2010.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Keyrail B.V..
Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht