Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de overeenkomsten tussen de Staat der Nederlanden en Kiwa N.V. d.d. 10 juli 2009 en 27 mei 2010;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;
b. de staatssecretaris: De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
c. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, besluiten te nemen;
d. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, rechtshandelingen te verrichten;
e. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, handelingen te verrichten die een publiekrechtelijke noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;
f. de overeenkomsten: overeenkomsten overdracht taken van de Inspectie Verkeer en Waterstaat aan Kiwa N.V. aangegaan tussen de Staat der Nederlanden en Kiwa N.V. d.d. 10 juli 2009 en 27 mei 2010.
Artikel 2
De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. is gemandateerd om:
a. besluiten te nemen ten aanzien van de in de bijlage A1a , bij dit besluit genoemde bevoegdheden;
b. de in onderdeel a. genoemde besluiten te schorsen of in te trekken als niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden die bepalend zijn voor de afgifte van de vergunningen;
c. de bij de afzonderlijke ministeriële regelingen vastgestelde tarieven te heffen met betrekking tot de in de bijlage A1a , bij dit besluit genoemde bevoegdheden.
d. besluiten te nemen die een directe relatie hebben met het besluitvormingsproces van hetgeen onder a., b. en c. is bepaald.
a. De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. is gemachtigd om handelingen te verrichten die een directe relatie hebben met de in artikel 2 omschreven bevoegdheden.
b. In situaties waarin besluiten worden ingetrokken of geschorst op andere gronden dan in artikel 2, onder b, zijn bedoeld, dan is de directeur van Kiwa N.V. gemachtigd om ten aanzien daarvan handelingen te verrichten voorzover de intrekkingen en of schorsingen betrekking hebben op de onderwerpen genoemd in bijlagen A1a .
c. De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. is gemachtigd klachten in behandeling te nemen als bedoeld in Afdeling. 9.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht over gedragingen binnen zijn organisatie met betrekking tot de uitoefening van de in dit besluit bedoelde mandaat, volmacht en machtiging.
Artikel 4
De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. is gevolmachtigd en gemachtigd datgene te doen nodig om uitvoering te kunnen geven aan hetgeen is bepaald in de op 9 maart 2004 tussen de Staat der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Overeenkomst inzake de gezamenlijke ontwikkeling en productie werkzaamheden ten behoeve van het Digitale Tachograaf Systeem.
Artikel 5
De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. neemt bij de uitoefening van het aan hem verleende mandaat, de aan hem verleende machtiging en de aan hem verleende volmacht de instructies van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, in acht.
Artikel 6
De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. zal ten aanzien van de hem op grond van dit besluit verleende bevoegdheden, ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 7
De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. voert bij de uitoefening van de aan hem verleende bevoegdheid een ordentelijke en voor de minister transparante administratie.
1.
Het in een document vastleggen van een besluit of hetgeen op basis van de machtiging danwel volmacht wordt verricht, geschiedt op briefpapier waarop het desbetreffende Rijkslogo en het logo van Kiwa N.V. is geplaatst.
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door de voorzitter van de directie van Kiwa N.V., vermeldt aan het slot:
‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,’,
‘De voorzitter van de directie van Kiwa N.V.’ gevolgd door de handtekening en de naam,
dan wel
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,’,
‘De voorzitter van de directie van Kiwa N.V.’ gevolgd door de handtekening en de naam
3.
Een document als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door een functionaris, bedoeld in artikel 6, vermeldt aan het slot:
‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,’,
gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris,
dan wel
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,’, gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris,.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juni 2010.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht